www.platonicsoftware.com
PLATONIC SOFTWARE LIMITED PARTNERSHIP
LINE id. : 0809433377 / Tel. 08-0943-3377
Email :
sale@platonicsoftware.com, support@platonicsoftware.com
วันจันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00, วันเสาร์ 9:00-12:00 , วันอาทิตย์ปิดทำการ

ไม่ต้องวุ่นวายกับการแปลงหน่วยสินค้า !

        โปรแกรมบริหารร้านยา PharmaSys 5 ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการใช้งาน ซึ่งร้านยาจำนวนหนึ่งมักประสบปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกรายการและตัดสต๊อคเมื่อมีการแบ่งขายยา 5 ถูกพัฒนาขึ้นด้วยอัลกอริธึ่มที่ซับซ้อนในการจัดการปัญหาดังกล่าว โดยเน้นที่การใช้งานจะต้องเรียบง่ายและยืดหยุ่น โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องวุ่นวายกับการแยกรหัสสินค้าหรือการสั่งแปลงหน่วยด้วยตนเอง และไม่ต้องสับสนกับการตัดสต๊อกเป็นทศนิยม ซึ่งกระบวนที่วุ่นวายเหล่านี้จะถูกจัดการโดยอัตโนมัติ
        PharmaSys 5 อนุญาตให้สินค้าชนิดหนึ่งสามารถมีหน่วยนับได้มากกว่า 1 โดยให้ผู้ใช้กำหนด ตัวคูณ (conversion factor) ระหว่างหน่วยนับเป็นคู่ ๆ ตามลำดับ

        ตัวอย่างเช่น : สินค้า A มีการสั่งซื้อเป็น “กล่อง” ซึ่งใน 1 กล่องจะบรรจุ 5 แผง และแต่ละแผงจะมียา 10 เม็ด ซึ่งร้านจะมีการแยกขายเป็น “แผง” และ “เม็ด” จะเห็นได้ว่าสินค้า A มีการใช้หน่วยนับทั้งสิ้น 3 หน่วยนับ ตัวคูณที่ผู้ใช้จะต้องกำหนดขึ้นจะเป็นดังนี้

10 เม็ด = 1 แผง
5 แผง = 1 กล่อง
       หากมีการสั่งซื้อในครั้งแรกเป็นจำนวน 10 กล่อง เราจะมีสินค้า A อยู่ในคลังจำนวน 10 กล่องเช่นกัน ดังนี้
จำนวนคงเหลือ (ก่อนขาย) = 10 กล่อง + 0 แผง
       และเมื่อจะมีการขายในหน่วย “แผง” โปรแกรมจะแสดงยอดคงเหลือเป็นจำนวน 10 x 5 = 50 แผง และหากมีการขายไปเป็นจำนวน 1 แผง โปรแกรมจะทำการแปลงหน่วยสินค้าจำนวน 1 กล่องมาเป็นแผงให้โดยอัตโนมัติ และสินค้าคงเหลือหลังจากการขายนี้จะเป็นดังนี้
จำนวนคงเหลือ (หลังการขาย) = 9 กล่อง + 4 แผง

       นอกจากนี้ในขณะทำการขาย โปรแกรมจะแสดงจำนวนคงเหลือในหน่วยที่จะขายโดยแปลงมาจากจำนวนคงเหลือในทุก ๆ หน่วยที่มีอยู่ในคลังให้โดยอัตโนมัติ