www.platonicsoftware.com
PLATONIC SOFTWARE LIMITED PARTNERSHIP
LINE id. : 0809433377 / Tel. 08-0943-3377
Email :
sale@platonicsoftware.com, support@platonicsoftware.com
วันจันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00, วันเสาร์ 9:00-12:00 , วันอาทิตย์ปิดทำการ

บันทึกการปรับปรุง (Change log)

 
เวอร์ชัน 5.1.2 build 50102
(2/10/2020)
ส่วนปรับปรุง
 • ระบบจัดซื้อ
  • การบันทึกรับสินค้าเข้าแบบมีภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีที่ตั้งค่าโปรแกรมเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งในเวอร์ชัน 5.1.1 และ 5.0 จะนำภาษีมูลค่าเพิ่มไปคิดรวมเป็นต้นทุนด้วย จะได้รับการแก้ไขไม่ให้นำภาษีมูลค่าเพิ่มมาคิดรวมเป็นต้นทุน

ส่วนแก้ไข
 • ระบบงานขาย
  • แก้ข้อผิดพลาดกรณีบิลที่เป็นการขายเชื่อที่บันทึกการขายแล้ว แต่ไม่มีรายการสินค้า เนื่องจากผู้ใช้ลบรายการสินค้าออก แต่จะยังคงแสดงในรายงาน 'ลูกหนี้ค้างชำระ' โดยแสดงจำนวนเงินค้างชำระเป็น 0เวอร์ชัน 5.1 build 50101
(1/9/2020)
ส่วนปรับปรุง
 • ปรับปรุงการพิมพ์ 'ใบเสร็จฯอย่างย่อ' ใหม่ทั้งหมด โดยผู้ใช้สามารถกำหนดความกว้างของกระดาษ, ระยะขอบ, ชนิดตัวอักษร (font) และขนาดตัวอักษรได้ด้วยตัวเอง ทำให้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องขนาดกระดาษและรุ่นเครื่องพิมพ์อีกต่อไป
 • หน้าจอ 'การขาย -> ขาย'
  • แก้ไขการแสดงจำนวนคงเหลือในตารางล็อต ไม่ให้แสดงจำนวนที่เป็น 0
  • เพิ่มฟังก์ชันการขยายขนาดตารางสินค้าให้เต็มหน้าจอได้ เหมือนกับเวอร์ชัน 4.1
 • หน้าจอ 'ตั้งค่า->ข้อมูลร้าน'
  • แก้ไขให้รองรับการไม่ระบุ 'จังหวัด' ที่ตั้งของร้านได้
  • แก้ไขในรองรับความยาวของชื่อร้าน, ที่อยู่, ถนน, ตำบล และ อำเภอ ให้มากขึ้นจาก 50 เป็น 255 ตัวอักษร
 • เปลี่ยนการแสดงจำนวนพร้อมใช้ ในหน้าจอ 'รับเข้า/ส่งคืนรายตัว', 'ปรับยอด' และ 'โอนย้าย' จากทศนิยม 2 ตำแหน่ง เป็น 4 ตำแหน่ง ตามเศษที่เหลืออยู่จริง
 • รายงาน 'สินค้ายอดขายสูงสุด', 'สินค้าทำกำไรสูงสุด', 'สินค้าเปอร์เซนต์กำไรสูงสุด', 'สินค้าจำนวนครั้งที่ขายสูงสุด', 'สินค้าต้นทุนขายสูงสุด', 'ลูกค้าที่มียอดซื้อสูงสุด', 'ลูกค้าทำกำไรสูงสุด', 'ลูกค้าเปอร์เซนต์กำไรสูงสุด', 'ลูกค้าจำนวนครั้งที่ซื้อสูงสุด' ได้รับการปรับปรุงให้สามารถแสดงเปอร์เซนต์กำไรโดยเทียบกับราคาขายด้วย จากเดิมแสดงโดยเทียบกับต้นทุนเพียงอย่างเดียว

ส่วนแก้ไข
 • ระบบงานขาย
  • แก้ปัญหาเมื่อผู้ใช้กำหนด 'หน่วยขายหลัก' ให้เป็นหน่วย 'โหล@' หรือ '1/2 โหล@' แต่เมื่อทำการขายด้วยการเรียกค้นจากชื่อหรือรหัสสินค้า จะแสดงเป็นหน่วยฐาน (ไม่แสดงเป็นโหลหรือครึ่งโหล)
  • แก้ปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถสร้างลูกค้าใหม่ได้ ในกรณีที่ผู้ใช้เคยมีการสร้าง 'รหัสลูกค้า' ที่ไม่เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมดเอาไว้
 • ระบบจัดซื้อ
  • แก้ข้อผิดพลาดเมื่อผู้ใช้คลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์ ในตารางสินค้า ในหน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ : เปิดใบสั่งซื้อ' เพื่อให้ทำการจัดเรียงข้อมูลตามคอลัมน์
  • แก้ข้อผิดพลาดในการยกเลิกการรับสินค้าเข้า ในหน้าจอ 'ระบบจัดซื้อ : รับสินค้าเข้า' ในกรณีที่มีจำนวนสินค้าคงเหลือไม่เพียงพอสำหรับการยกเลิกการรับเข้า (ในการยกเลิกการรับเข้า สต็อคสินค้าจะต้องถูกตัดออกไป) แต่เวอร์ชัน 5.0.1 และ 5.0.2 ยอมให้มีการดำเนินการได้ ทำให้เกิดสต็อคติดลบขึ้นได้
 • ข้อมูลหลัก
  • แก้ข้อผิดพลาดเมื่อผู้ใช้เพิ่มหรือลบชื่อสามัญทางยา
  • แก้ปัญหาการที่ชุดสินค้าไม่แสดงสูตรการจัดชุด
 • ระบบสินค้าคงคลัง
  • แก้ปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถลบวันหมดอายุของสินค้า ในหน้าจอ 'คลังสินค้า->กำหนดราคาขาย/ข้อมูลล็อต' ได้
  • ปรับแก้ข้อมูลตารางการแปลงหน่วยสินค้าที่ผิดพลาด ให้ถูกต้องโดยอัตโนมัติ (เพื่อแก้ปัญหาการที่ผู้ใช้ไม่สามารถบันทึกการขาย หรือดำเนินการใดๆกับสินค้าบางรายการได้ อันเนื่องมาจากความผิดปกติของข้อมูลในตารางการแปลงหน่วยสินค้า)
  • แก้ปัญหาจำนวนสินค้าเกิน ที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ทำการลบรายการสินค้าในบิลที่ถูกบันทึกการขายแล้ว
  • กำจัดสต็อคล็อตที่ถูกขายก่อนการรับเข้า (@PS..) ที่มีจำนวนคงเหลือเป็นบวก (เนื่องจากล็อต @PS.. จะต้องมีสต็อคเป็นศูนย์ หรือติดลบเท่านั้น)
  • ปรับแก้สต็อคล็อตที่ถูกขายก่อนการรับเข้า (@PS..) ให้สอดคล้องกับบิลขาย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสต็อคของล็อต @PS.. มีจำนวนติดลบตกค้างอยู่โดยที่ผู้ใช้ไม่สามารถกำจัดออกไปได้
  • ปรับแก้ข้อมูลสต็อคสินค้าที่ไม่สอดคล้องกันในระบบ ซึ่งอาจมีผลให้เกิดปัญหากับสินค้าบางล็อต เช่น ไม่สามารถทำรายการขายได้, จำนวนพร้อมใช้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้ไม่สามารถขายหรือปรับยอดทิ้งได้
 • ใบเสร็จและรายงาน
  • แก้ปัญหาการแสดงโลโก้ในใบเสร็จฯ ที่ใช้ฟอร์แมต JPG (error : A generic error occurred in GDI+)
  • แก้ข้อผิดพลาดในการเรียก “รายงานการขายรายวัน” ที่ไม่ให้แสดงกำไรขั้นต้น แต่เมื่อผู้ใช้สั่ง Export เป็นไฟล์ Excel จะมีตัวเลขกำไรขั้นต้นถูกแสดงออกมาด้วย
  • แก้ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเรียก 'รายงานการขายรายวันแยกตามพนักงาน' เมื่อเลือกให้แสดงข้อมูลการขายของผู้ใช้บางราย (เมื่อไม่ได้เลือกผู้ใช้ทุกราย)
  • ปรับแก้ 'รายงานสรุปยอดขายรายวันแยกตามผู้ใช้/พนักงาน', 'รายงานสรุปยอดขายรายสัปเดาห์แยกตามผู้ใช้/พนักงาน', 'รายงานสรุปยอดขายรายเดือนแยกตามผู้ใช้/พนักงาน' ให้แสดงยอดขายเป็นของผู้ใช้ล่าสุดที่เป็นผู้แก้ไขรายการสินค้าในบิลขายเวอร์ชัน 5.0 build 50002
(แก้ไข 15/6/2020)
 • แก้ไขข้อผิดพลาดการบันทึกต้นทุนสินค้าจากการรับเข้าผ่านระบบจัดซื้อ ที่มีการบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็นต้นทุนสินค้า (เป็นข้อผิดพลาดเฉพาะใน build no. 50002 ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 4/6/2020 และ 12/6/2020 เท่านั้น)

เวอร์ชัน 5.0 build 50002
(แก้ไข 12/6/2020)
 • ปรับแก้หน้าจอ 'ขาย' ให้คำนวณราคาใหม่ทันทีที่ป้อนจำนวน โดยไม่จำเป็นต้องกดปุ่ม Enter ก่อน

เวอร์ชัน 5.0 build 50002
(4/6/2020)
ส่วนปรับปรุง
 • ปรับปรุงการบันทึกรายการสินค้าในหน้าจอขายให้ทำงานได้เร็วขึ้น
 • โปรแกรมอัปเกรดจะทำการลบค่า 'ล็อตการผลิต' และ 'วันหมดอายุ' ของสินค้าล็อตที่ถูกขายก่อนการรับเข้า (ล็อตที่ขึ้นต้นด้วย @PS)
 • โปรแกรมอัปเกรดจะทำการสร้างราคาขายสำหรับ 'ลูกค้าจร' ตาม 'ลูกค้าขายปลีก' ให้โดยอัตโนมัติ
 • เพิ่มเครื่องมือในการ 'ทำสำเนาราคาขาย' ในหน้าจอ 'คลังสินค้า->กำหนดราคาขาย/ข้อมูลล็อต' เพื่อให้ผู้ใช้สามารถกำหนดราคาขายของสินค้าสำหรับลูกค้าประเภทหนึ่ง ตามราคาขายสินค้าสำหรับลูกค้าอีกประเภทหนึ่งได้โดยสะดวก
 • เพิ่มการแสดงข้อความ 'สำนักงานใหญ่' หรือ 'สาขาที่...' ในใบเสร็จฯ, ใบส่งสินค้า และใบเสนอราคา
 • หน้าต่าง 'ประวัติการซื้อสินค้า' มีการเพิ่มตัวเลือก (option) และมีการเก็บค่าตัวเลือกที่ผู้ใช้เลือกไว้ เพื่อความสะดวกในการเรียกดูข้อมูลครั้งต่อไป
 • ปรับปรุงระบบจัดซื้อให้รองรับการสั่งซื้อเป็นหน่วย 'โหล' และ 'ครึ่งโหล' และปรับแก้รายงานการซื้อต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • เพิ่ม 'จำนวนรวม' กลับเข้าไปใน 'รายงานการขายรายวันแยกตามสินค้า'
 • แสดงตัวอักษรเป็นตัวเอียงสีม่วง สำหรับแถวที่เป็นรายการรับฝากขาย ในรายงานระบบจัดซื้อ 4 รายงานแรก
 • ย้าย รายงานสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ, รายงานสินค้าหมดอายุ และ รายงานสินค้าใกล้หมดอายุ จากหน้ารายงาน 'สินค้า' ไปยังหน้ารายงาน 'คลัง'
 • ย้าย รายงานสินค้าที่ไม่มีการขาย และ รายงานสินค้าทำกำไรสูงสุด จากหน้ารายงาน 'สินค้า' ไปยังหน้ารายงาน 'การขาย'
 • ปรับปรุง รายงานสินค้าทำกำไรสูงสุด
 • เปลี่ยนชื่อหน้ารายงาน 'สินค้า' เป็น 'ข้อมูลหลัก'
 • เพิ่มรายงานใหม่ ในหน้ารายงาน 'ข้อมูลหลัก'
  • รายงานรายชื่อลูกค้า
 • เพิ่มรายงานใหม่ ในหน้ารายงาน 'การขาย'
  • รายงานสินค้ายอดขายสูงสุด
  • รายงานสินค้าเปอร์เซนต์กำไรสูงสุด
  • รายงานสินค้าจำนวนครั้งที่ขายสูงสุด
  • รายงานสินค้าต้นทุนขายสูงสุด
  • รายงานลูกค้าที่มียอดซื้อสูงสุด
  • รายงานลูกค้าทำกำไรสูงสุด
  • รายงานลูกค้าเปอร์เซนต์กำไรสูงสุด
  • รายงานลูกค้าจำนวนครั้งที่ซื้อสูงสุด

ส่วนแก้ไข
 • แก้ข้อผิดพลาดกรณีการเปลี่ยนวันที่บิลขาย
 • แก้ข้อผิดพลาดการจัดเรียงล็อตที่จะขายหน้าจอขาย ซึ่งควรทำการขายล็อตที่ใกล้หมดอายุก่อน แต่ในบางกรณีจะมีการจัดเรียงแบบ เข้าก่อน-ออกก่อน แม้ว่าผู้ใช้จะบันทึกวันหมดอายุครบทุกล็อต
 • แก้ข้อผิดพลาดของ 'รายงานสรุปยอดขายประจำวัน' ที่เรียกจากเครื่อง Client แต่ไม่สามารถดูยอดขายของเครื่อง Client ได้
 • แก้ข้อผิดพลาดในหน้าจอ 'สินค้า' ที่ผู้ใช้ไม่สามารถป้อนช่องว่างในชื่อการค้าได้
 • แก้ข้อผิดพลาดกรณีเครื่อง Client ไม่แสดงรูปโลโก้ในใบเสร็จ ทั้งอย่างย่อและแบบเต็มรูป
 • แก้ข้อผิดพลาดกรณีที่ผู้ใช้แก้ 'รหัสที่เก็บ' จากรหัสหนึ่งเป็นอีกรหัสหนึ่ง และทำให้จำนวนพร้อมใช้ของสินค้าบางรายการหายไป
 • แก้ไขหน้าจอ 'คลังสินค้า->กำหนดราคาขาย/ข้อมูลล็อต' ไม่ให้ผู้ใช้สามารถป้อน 'ล็อตการผลิต' และ 'วันหมดอายุ' ของล็อตที่ถูกขายก่อนการรับเข้าได้ (ล็อต @PS...)เวอร์ชัน 5.0 build 50001
(21/4/2020)
ส่วนปรับปรุง
 • ระบบหลัก
  • เพิ่มระบบการลงทะเบียนโปรแกรมทางออนไลน์ ทั้งในกรณีเครื่องที่ยังไม่เคยได้รับการลงทะเบียน (ยังไม่เคยได้รับ Key code) และเครื่องที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ช่วยให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องแจ้งเลขลงทะเบียนและไม่ต้องป้อน Key code ด้วยตัวเอง
  • ปรับปรุงระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้โปรแกรมผ่านอินเทอร์เนตให้อัตโนมัติยิ่งขึ้นโดยผู้ใช้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เนตหลังจากที่เปิดโปรแกรมแล้วก็ได้ (ซึ่งเดิมจะต้องต่ออินเทอร์เนตก่อนที่จะเปิดโปรแกรม) และแก้ปัญหาการเปิดเข้าโปรแกรมไม่ได้ในกรณีที่ไม่ได้เปิดเครื่องมาเป็นเวลานาน
 • ระบบงานขาย
  • สามารถขยายหน้าต่างของเมนู 'การขาย' ได้เต็มหน้าจอ
  • สามารถบันทึก ชื่อ-นามสกุล, อายุ และที่อยู่ ของลูกค้าจรได้โดยไม่ต้องสร้างรหัสลูกค้าแต่ยังคงแสดงข้อมูลของลูกค้าจรในรายงาน ขย. ได้
  • เพิ่มระบบการจองสินค้า (stock allocation)
   • รายการสินค้าในบิลที่ยังไม่ได้บันทึกการขายจะถูกจองไว้ เพื่อป้องกันการตัดสต็อคเกินจนมีสต็อคติดลบ เช่น ในกรณีที่มีการเปิดหน้าจอขายหลายหน้าจอ หรือมีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่า 1 เครื่องสำหรับทำการขาย (กรณีที่มีการใช้เครื่อง Client)
   • ในขณะทำการขายสามารถแสดงจำนวนพร้อมขาย (stock available) ซึ่งเป็นจำนวนคงเหลือที่ลบจำนวนที่ถูกจองไว้ ทำให้พนักงานขายทราบได้ว่ายังมีจำนวนที่สามารถขายได้จริงเท่าใด
  • ระบบการรับคืนสินค้าด้วยการทำรายการขายเป็นจำนวนติดลบ ได้รับการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้สามารถดูประวัติการขายสินค้าที่จะทำการรับคืนได้ทั้งหมดและสามารถทำการรับคืนโดยเลือกได้ว่าต้องการให้อ้างอิงจากการขายในบิลขายใดบ้าง และมีระบบป้องกันไม่ให้มีการรับคืนเกินกว่าจำนวนที่เคยถูกขายออกไป
  • รองรับการกำหนดราคาขายและการขายในหน่วย 'โหล' และ 'ครึ่งโหล' ได้โดยตรงโดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องกำหนดหน่วยโหลและครึ่งโหลขึ้นเอง ทำให้ไม่เกิดปัญหาการแปลงหน่วยที่ไม่ลงตัว โดยผู้ใช้จะกำหนดราคาของหน่วยโหล และครึ่งโหลไว้หรือไม่ก็ได้ หากไม่กำหนดไว้ ในขณะที่ทำการขาย โปรแกรมจะใช้ราคาของหน่วยพื้นฐานมาคูณด้วย 12 หรือ 6 ตามแต่กรณี
  • ในกรณีที่ใช้ราคาขายตามประเภทลูกค้า และมีการตั้งราคาเป็นครึ่งโหล หรือโหลเอาไว้ ผู้ใช้สามารถตั้งค่าเพื่อให้โปรแกรมทำการเปลี่ยนหน่วยขายในกรณีที่ป้อนจำนวน 6 หรือ 12 ให้มาเป็นหน่วย 'ครึ่งโหล' หรือ 'โหล' ได้โดยอัตโนมัติ
  • ในกรณีที่ใช้ราคาขายตามจำนวน ผู้ใช้สามารถตั้งค่าเพื่อให้โปรแกรมเลือกใช้ราคาขายตามจำนวนของระดับขั้นสูงสุด หรือของแต่ละระดับขั้นก็ได้
  • มีระบบการปัดเศษราคารวมโดยอัตโนมัติ โดยผู้ใช้สามารถตั้งค่าให้ปัดเศษ ตามหลักเกณฑ์การปัดเศษสตางค์ของกรมการค้าภายใน-กระทรวงพาณิชย์ หรือให้ปรับเศษขึ้น/ลง โดยปัดเป็นเศษ 25 สตางค์, 50 สตางค์ หรือให้เต็มบาทก็ได้
  • เพิ่มตัวเลือกการเรียงลำดับระหว่าง 'ล็อต' และ 'ที่เก็บ'
  • เพิ่มตัวเลือกการเรียงลำดับล็อตที่จะขาย ในกรณีที่มีสินค้าหมดอายุ
  • เพิ่มตัวเลือกกรณีขายสินค้าต่ำกว่าทุน ว่าต้องการอนุญาตให้ขายได้ หรือให้แจ้งเตือน หรือไม่อนุญาต
  • เพิ่มตัวเลือกกรณีขายสินค้าก่อนการรับเข้า ว่าต้องการอนุญาตให้ขายได้ หรือให้แจ้งเตือน หรือไม่อนุญาต
 • หน้าจอ 'การขาย -> ขาย'
  • แสดงรายการเลขที่บิลได้รวดเร็วขึ้น
  • สามารถป้อนจำนวนที่ต้องการขายแล้วตามด้วยเครื่องหมาย * นำหน้าบาร์โค้ด, ชื่อการค้า, ชื่อสามัญฯ, รหัสสินค้า ในช่อง 'ค้นหาสินค้า' ได้ (การใช้วิธีนี้ ผู้ใช้จะไม่ต้องป้อนจำนวนที่ต้องการขายในช่อง 'จำนวนขาย')
  • สามารถป้อนจำนวนขาย, ราคาต่อหน่วย, จำนวนเงิน เป็นเลขทศนิยมซ้ำได้โดยใช้เครื่องหมาย * ต่อท้ายตัวเลขทศนิยม (ช่วยให้การคำนวณจำนวนและจำนวนเงินมีความละเอียดมากขึ้นและไม่เกิดเศษทศนิยมที่ผิดไปจากที่ควรจะเป็น)
  • สามารถลบรายการสินค้าทุกรายการในบิลได้ในครั้งเดียว (ทั้งกรณีที่ยังไม่บันทึกการขายและบันทึกการขายแล้ว)
  • เพิ่มหน้าต่าง 'Item Note' เพื่อให้สามารถ แสดง/เพิ่มเติม/แก้ไข item note ของสินค้าที่กำลังทำการขายได้โดยตรงจากหน้าจอขาย
  • แก้ไขกำหนดชำระเงินในกรณีของการขายเชื่อได้
  • ในกรณีที่เปิดโปรแกรมข้ามวัน เมื่อผ่านเที่ยงคืน โปรแกรมจะเปลี่ยนวันที่และเลขที่บิลตามวันที่จริงให้โดยอัตโนมัติ โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องคลิกปุ่ม F3 เพื่อให้รันเลขที่บิลได้อย่างถูกต้องตามวันที่
 • หน้าจอ 'การขาย -> รับชำระเงิน'
  • ย้ายมาจากเมนู 'ลูกค้าสัมพันธ์'
  • ปรับปรุงวิธีการกรองรายชื่อลูกค้าตามประเภทลูกค้าให้ยืดหยุ่นมากขึ้น
  • ปรับปรุงตัวเรียกค้นลูกค้าให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
  • เพิ่มการแสดงเลขลำดับในรายชื่อลูกค้า
  • เพิ่มการแสดงรายการลูกค้าที่ถูกระงับ
  • เพิ่มปุ่มแสดงรายงานการรับชำระเงิน
  • เพิ่มปุ่มแสดงรายงานค้างชำระ
 • หน้าจอ 'การขาย -> จัดทำใบเสนอราคา'
  • เพิ่มคุณสมบัติของโปรแกรมให้สามารถจัดทำใบเสนอราคาได้ ทั้งแบบที่คิดราคาโดยหักส่วนลดก่อนแล้วจึงรวม VAT (VAT นอก) , แบบที่รวม VAT ก่อนแล้วจึงหักส่วนลด (VAT ใน) และแบบไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • หน้าจอ 'การขาย -> บัตรเครดิต'
  • ย้ายไปเมนู 'ตั้งค่า -> บัตรเครดิต/เดบิต'
  • ผู้ใช้สามารถกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิตจากลูกค้า เพื่อให้นำไปคิดคำนวณจำนวนเงินรวมค่าธรรมเนียมการรูดบัตรฯ ขณะทำการขาย
 • หน้าจอ 'ลูกค้าสัมพันธ์ -> ข้อมูลลูกค้า'
  • ผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบรหัสลูกค้าและจำนวนหลักของตัวเลขวิ่งในรหัสลูกค้าได้เอง
  • ปรับปรุงวิธีการกรองรายชื่อลูกค้าตามประเภทลูกค้าให้ยืดหยุ่นมากขึ้น
  • ปรับปรุงตัวเรียกค้นลูกค้าให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
  • เพิ่มการแสดงเลขลำดับในรายชื่อลูกค้า
  • เพิ่มการแสดงรายการลูกค้าที่ถูกระงับ และการสั่งระงับลูกค้าทำได้ง่ายขึ้น
 • หน้าจอ 'ลูกค้าสัมพันธ์ -> กำหนดเงื่อนไขราคาขาย'
  • เพิ่มหน้าจอ 'ลูกค้าสัมพันธ์ -> กำหนดเงื่อนไขราคาขาย' เพื่อให้ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าระหว่างการใช้ราคาขายตามประเภทลูกค้า และ ตามจำนวน สำหรับลูกค้าแต่ละรายทำได้ง่ายขึ้น หรือทำกับลูกค้าหลายๆรายหรือทุกรายในคราวเดียวกันได้
 • ระบบข้อมูลสินค้า
  • เพิ่มหน้าจอ 'ข้อมูลสินค้า->ระบุหมวดสินค้า' เพื่อให้ผู้ใช้สามารถระบุหมวดสินค้าให้กับสินค้าหลายๆชนิดในคราวเดียวกันได้
 • ระบบงานจัดซื้อ
  • ปรับปรุงหน้าจอ 'ประวัติการซื้อสินค้า' ให้แสดงส่วนลด และจำนวนแถมด้วย
 • หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ข้อมูลผู้ขาย'
  • ผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบรหัสผู้ขายและจำนวนหลักของตัวเลขวิ่งในรหัสผู้ขายได้เอง
  • ปรับปรุงตัวเรียกค้นผู้ขายให้ใช้งานได้สะดวกและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
  • เพิ่มการแสดงเลขลำดับในรายชื่อผู้ขาย
  • เพิ่มการแสดงรายการผู้ขายที่ถูกระงับ และการสั่งระงับผู้ขายทำได้ง่ายขึ้น
 • หน้าจอ 'จัดซื้อ -> รับเข้า/ส่งคืนรายตัว'
  • ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขหมายเลขล็อตได้
  • ผู้ใช้สามารถป้อนวันหมดอายุได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เช่น สามารถป้อนเป็น วัน เดือน ปี โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย / (slash)
  • ไม่สามารถใช้รับสินค้าฝากขายได้อีกต่อไป การรับสินค้าฝากขายเข้าคลัง จะต้องใช้ 'ระบบจัดซื้อ' เท่านั้น เพื่อให้สามารถรายงานเจ้าหนี้ค้างชำระได้ครอบคลุมกรณีของสินค้ารับฝากขายด้วย
  • เพิ่มคอลัมน์แสดงจำนวน 'พร้อมใช้' (จำนวนคงเหลือที่หักจำนวนที่ถูกจองแล้ว) และสามารถเรียกดูรายการจองสต็อคสินค้าได้ (กรณีที่ล็อตนั้นถูกจอง)
 • หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ : เปิดใบสั่งซื้อ'
  • ปรับปรุงเมนูย่อยสำหรับการกรองเลขที่ใบสั่งซื้อที่จะแสดง ให้สามารถกรองได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น
 • หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ : รับสินค้าเข้า'
  • ผู้ใช้สามารถบันทึกการชำระเงินขณะรับสินค้าได้ ทำให้ไม่จำเป็นต้อง ไปบันทึกในหน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ : ชำระเงิน' ในภายหลัง และยังสามารถระบุได้ด้วยว่าชำระเงินด้วยวิธีการใด
  • ผู้ใช้สามารถป้อนวันหมดอายุได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เช่น สามารถป้อนเป็น วัน เดือน ปี โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย / (slash)
  • สามารถเรียกดู 'ประวัติการซื้อ' เป็นรายสินค้าได้เช่นเดียวกับในหน้าจอ 'ระบบจัดซื้อ : เปิดใบสั่งซื้อ' และหน้าจอ 'รับเข้า/ส่งคืนรายตัว'
  • เพิ่มคอลัมน์แสดง 'เลขที่ใบสั่งซื้อ' ในตาราง 'รายการสินค้าที่รับเข้าคลัง'
  • เพิ่มการแสดงสถานะสินค้าว่าสามารถยกเลิกการรับเข้าได้หรือไม่ บนปุ่มสำหรับการถอน(ยกเลิก)การรับสินค้าเข้าคลัง
  • ปรับปรุงเมนูย่อยสำหรับการกรองเลขที่ใบรับสินค้าที่จะแสดง ให้สามารถกรองได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น
 • หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ : ชำระเงิน'
  • ปรับปรุงตัวเรียกค้นผู้ขายให้ใช้งานได้สะดวกและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น และเพิ่มการแสดงยอดค้างชำระ และกำหนดชำระ
  • สามารถเลือกกรองให้แสดงรายชื่อผู้ขายทั้งหมด หรือแสดงเฉพาะรายชื่อผู้ขายที่ยังมียอดค้างชำระก็ได้
  • ผู้ใช้สามารถสั่งให้จัดเรียงข้อมูลใบรับสินค้าได้ทุกคอลัมน์โดยผ่านเมนูย่อย
  • เพิ่มส่วนแสดงข้อมูลยอดค้างชำระรวมของผู้ขายรายนั้น ๆ
  • ผู้ใช้สามารถเลือกชำระเงินได้พร้อม ๆ กันหลาย ๆ ใบรับสินค้าได้โดยการลากเมาส์ไปตามรายการในตาราง 'เลือกใบรับสินค้า' โดยไม่ต้องป้อนจำนวนเงินที่จะชำระด้วยตัวเอง หรือป้อนจำนวนที่ต้องการชำระเป็นยอดรวมเพียงยอดเดียว โปรแกรมจะทำการเลือกใบรับสินค้าหลาย ๆ ใบให้โดยอัตโนมัติ
  • เพิ่มช่องทางการชำระเงินด้วยการโอนเงิน
  • เพิ่มการแสดงสัญลักษณ์สำหรับใบรับสินค้าเข้าที่เป็นการรับฝากขาย ในตาราง "ใบรับสินค้า"
  • เพิ่มการแสดง 'เลขที่เอกสารอ้างอิง' ในตาราง 'ใบรับสินค้า'
  • เพิ่มการแสดง 'ต้นทุนขาย' ในตาราง 'ใบรับสินค้า' เพื่อแสดงต้นทุนของสินค้าเฉพาะส่วนที่ถูกขายไปแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการชำระค่าสินค้ากรณีรับฝากขาย
  • การแสดง 'รายงานค้างชำระ' และ 'รายงานการชำระเงิน' จะคัดกรองเฉพาะข้อมูลของผู้ขายรายนั้นเท่านั้น
 • ระบบงานคลังสินค้า
  • เพิ่มระบบป้องกันการปรับยอด, โอนย้าย และ ส่งคืนสินค้า (ในหน้าจอ "รับเข้า/ส่งคืน รายตัว") ไม่ให้เกิดสต็อคติดลบจากการคีย์ของผู้ใช้
 • หน้าจอ 'คลังสินค้า -> กำหนดราคาขาย/ข้อมูลล็อต'
  • ผู้ใช้สามารถป้อนวันหมดอายุได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เช่น สามารถป้อนเป็น วัน เดือน ปี โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย / (slash)
  • สามารถแสดงวันที่รับสินค้าเข้า และเลขที่เอกสารอ้างอิง ในกรณีที่สินค้าล็อตนั้นถูกรับเข้าผ่านหน้าจอ 'รับเข้า/ส่งคืนรายตัว' (เดิมจะแสดงเฉพาะกรณีที่รับเข้าผ่านระบบจัดซื้อเท่านั้น)
  • สามารถเรียกดูรายการจองสต็อคสินค้าได้ (กรณีที่ล็อตนั้นถูกจอง)
 • หน้าจอ 'คลังสินค้า -> โอนย้าย'
  • เพิ่มคอลัมน์แสดงจำนวน 'พร้อมใช้' (จำนวนคงเหลือที่หักจำนวนที่ถูกจองแล้ว) และสามารถเรียกดูรายการจองสต็อคสินค้าได้ (กรณีที่ล็อตนั้นถูกจอง)
 • หน้าจอ 'คลังสินค้า -> ปรับยอด'
  • ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขหมายเลขล็อตได้
  • ผู้ใช้สามารถป้อนวันหมดอายุได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เช่น สามารถป้อนเป็น วัน เดือน ปี โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย / (slash)
  • เพิ่มคอลัมน์แสดงจำนวน 'พร้อมใช้' (จำนวนคงเหลือที่หักจำนวนที่ถูกจองแล้ว) และสามารถเรียกดูรายการจองสต็อคสินค้าได้ (กรณีที่ล็อตนั้นถูกจอง)
 • หน้าจอ 'คลังสินค้า -> สินค้าที่ถูกขายก่อนการรับเข้า'
  • ปรับปรุงให้แสดงผลได้รวดเร็วขึ้น
  • เพิ่มตัวเลือกการแสดงรายการสินค้าที่ถูกขายไปและยังไม่มีการรับเข้า ให้แสดงทุกรายการ หรือแสดงเฉพาะรายการที่มีสต็อคก็ได้
  • ในกรณีที่ผู้ใช้สั่งยกเลิกการตรวจสอบ 'สินค้าที่ถูกขายก่อนการรับเข้า' ล็อตชั่วคราว (@PS..) ที่มีสต็อคติดลบอยู่ จะถูกปรับให้กลับมาเป็นศูนย์ด้วย
 • หน้าจอ 'ตั้งค่า -> บัญชีผู้ใช้'
  • ปรับปรุงส่วนการกำหนดสิทธิ์ให้เป็นหมวดหมู่ 'การใช้งานหน้าจอ', 'งานขาย' และ 'ข้อมูลสินค้า'
  • เพิ่มการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ให้แสดงหรือไม่แสดงจำนวนเงินของแต่ละบิล ในลิสต์แสดงเลขที่ใบเสร็จฯ ในหน้าจอขาย
  • เพิ่มการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ให้สามารถเปลี่ยนเงื่อนไขราคา ระหว่าง ราคาขายตามประเภทลูกค้าและราคาขายตามจำนวน ได้
  • เพิ่มการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ให้สามารถทำรายการขายย้อนหลังหรือล่วงหน้าได้หรือไม่
  • เพิ่มการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ให้สามารถเปลี่ยนตัวเลือก 'เพิ่มรายการอัตโนมัติ' ได้
  • เพิ่มการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ให้สามารถเรียกใช้ปุ่ม 'หน่วยนับ', 'ชุดสินค้า' และ 'ฉลากยา' ในหน้าจอ 'ข้อมูลสินค้า->สินค้า' ได้หรือไม่
  • เพิ่มการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ให้สามารถยกเลิกการรับสินค้าในเมนู 'ระบบจัดซื้อ : รับสินค้าเข้า' ได้หรือไม่
  • เพิ่มการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ให้สามารถคืนสินค้าโดยรับเป็นจำนวนติดลบ ในเมนู 'รับเข้า/ส่งคืนรายตัว' ได้หรือไม่
 • หน้าจอ 'ตั้งค่า -> การแสดงผล'
  • ผู้ใช้สามารถให้ทุกๆหน้าจอแสดงวันหมดอายุด้วยศักราช(พ.ศ. หรือ ค.ศ.) เดียวกันตามค่าที่ตั้งไว้
 • หน้าจอ 'ตั้งค่า -> การเชื่อมต่ออุปกรณ์'
  • มีการเพิ่มรายชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์ใบเสร็จฯอย่างย่อ สำหรับควบคุมการเปิดลิ้นชักเก็บเงิน
 • ฉลากยา
  • สามารถพิมพ์ชื่อเภสัชกรผู้จ่ายยาได้
  • สามารถพิมพ์บาร์โค้ดสินค้าได้
  • สามารถแสดงได้ทั้งชื่อลูกค้าสมาชิกและลูกค้าจร
  • รองรับการป้อนข้อความ วิธีใช้ยา, ขนาดที่ใช้, สรรพคุณ และคำเตือนการใช้ยา ได้มากกว่า 1 บรรทัดโดยมีการจัดเรียงบรรทัดอย่างเหมาะสมและข้อความไม่ซ้อนทับกัน
 • ฉลากสินค้า/บาร์โค้ด
  • เปลี่ยนการพิมพ์บาร์โค้ดจากฟอนต์ Code39 มาเป็น Code 128 ทำให้พิมพ์ได้คมชัดขึ้น ขนาดเล็กลง และยิงติดได้ง่ายขึ้น
 • ใบเสร็จรับเงิน
  • เพิ่มตัวเลือกให้แสดงเลขประจำตัวผูเสียภาษีฯ ของลูกค้าหรือไม่ก็ได้
  • เพิ่มตัวเลือกให้แสดงวันที่, วันที่/เวลา หรือ ไม่แสดงก็ได้
 • รายงาน -> แบบ ขย.
  • เพิ่มตัวเลือกการจัดเรียงรายการที่แสดงใน ขย. 9 โดยผู้ใช้สามารถเลือกให้จัดเรียงตาม 'วันที่ซื้อ->ชื่อผู้ขาย->ชื่อยา' หรือ 'วันที่ซื้อ->ชื่อยา->ชื่อผู้ขาย'
 • รายงาน -> การขาย
  • เพิ่ม รายงานสรุปยอดขายรายสินค้า
  • เพิ่ม รายงานสรุปยอดขายรายวันแยกตามสินค้า
 • รายงาน -> การซื้อ
  • ใบสั่งซื้อ - เพิ่มการแสดงยอดส่วนลดและยอดรวมเงินหลังหักส่วนลดที่ท้ายตาราง
  • ใบรับสินค้า - เพิ่มการแสดงยอดส่วนลดและยอดรวมเงินหลังหักส่วนลดที่ท้ายตาราง
  • รายงานประวัติการซื้อสินค้า - เพิ่มการแสดง 'จำนวนแถม' และ 'ส่วนลด' และแยกออกเป็น 'รายงานประวัติการซื้อสินค้า (ราคาไม่รวม VAT)' และ 'รายงานประวัติการซื้อสินค้า (ราคารวม VAT)'
  • รายงานเจ้าหนี้ค้างชำระ และ รายงานสรุปเจ้าหนี้ค้างชำระ - ให้ผู้ใช้สามารถเลือก 'ผู้ขาย' ที่ต้องการให้แสดงในรายงานได้ และเพิ่มคอลัมน์แสดงให้ทราบว่าใบรับสินค้าใดเป็นการรับ 'สินค้ารับฝากขาย' และเพิ่มคอลัมน์แสดงต้นทุน(รวม VAT) ของสินค้าที่ถูกขายไปแล้ว เพื่อที่ในกรณีที่เป็นการับฝากขาย ผู้ใช้จะสามารถทราบได้ว่าจะต้องชำระเงินจำนวนเท่าใด
 • รายงาน -> คลัง
  • รายงานประวัติความเคลื่อนไหวของสินค้า, รายงานประวัติความเคลื่อนไหวของสินค้าแยกตามรหัสสินค้า, รายงานประวัติความเคลื่อนไหวของสินค้าแยกตามที่เก็บ ได้รับการปรับปรุงที่เป็นประโยชน์ในหลายๆส่วน คือ
   1. ผู้ใช้สามารถเลือก ประเภทการบันทึก (Transaction type) ที่ต้องการให้แสดงในรายงานได้
   2. ผู้ใช้สามารถเลือกให้กรองและจัดเรียงข้อมูลตาม วันที่บันทึกจริง หรือวันที่ตามเอกสาร ก็ได้
   3. ในกรณีที่วันที่เอกสารไม่ตรงกับวันที่บันทึกจริง เช่นกรณีการบันทึกรายการย้อนหลังจะแสดงวันที่เอกสารด้วยสีแดง, ส้ม, น้ำเงิน, ฟ้า ตามแต่กรณี เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้น

ส่วนแก้ไข
 • หน้าจอ 'ขาย'
  • แก้ไขความผิดพลาดในกรณีที่ผู้ใช้เลือกให้คัดกรองเลขที่บิลด้วยเมนูย่อย ให้เป็น 'เลือกเดือนในปีปัจจุบัน/--ทุกเดือน--' แต่โปรแกรมกลับไม่มีการคัดกรอง และแสดงทุกบิลในทุกช่วงเวลาออกมาทั้งหมด
  • แก้ไขการแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเลือกสินค้า ในกรณีที่มีการกำหนดวิธีเลือกที่เก็บขณะขาย เป็น "อนุญาตให้ขายสินค้าจากที่เก็บสำหรับขาย ที่กำหนดไว้เท่านั้น" และผู้ใช้มีการเลือกทุกที่เก็บ
  • แก้ไขข้อผิดพลาดในการบันทึกส่วนลดรายสินค้าเป็นจำนวนเงิน ในกรณีที่สินค้าล็อตนั้นมีจำนวนไม่พอขายและโปรแกรมทำการดึงล็อตถัดไปขึ้นมาขายโดยอัตโนมัติ (ในเวอร์ชันก่อนหน้า โปรแกรมจะบันทึกส่วนลดรายสินค้าเต็มจำนวนตามที่ผู้ใช้ป้อนในทุก ๆ แถวที่ถูกแยกออกมา)
  • มีการปรับเพิ่มจำนวนทศนิยมของค่าการแปลงหน่วย จากเดิมรองรับ 2 หลัก เพิ่มให้เป็น 4 หลัก เพื่อลดข้อผิดพลาดในกรณีที่ค่าการแปลงหน่วยเป็นเลขทศนิยมจำนวนมาก (เช่น สินค้า 1 กล่องมี 50 แผง และ 12 แผงเป็น 1 โหล ทำให้ค่าการแปลงหน่วยจากโหลเป็นกล่อง มีค่าเป็น 50/12 = 4.1666666666666667 หากผู้ใช้ปัดเศษและบันทึกค่าการแปลงหน่วยเป็น 4.1667 จะมีความผิดพลาดจากการแปลงหน่วยโดยอัตโนมัติน้อยกว่าการใช้เลข 4.17 เป็นต้น)
  • แก้ไขข้อผิดพลาดในการบันทึกรหัสลูกค้า เมื่อผู้ใช้มีการป้อนรายการสินค้าก่อน แล้วจึงมาสร้างลูกค้าใหม่ภายหลัง
 • หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ : รับสินค้าเข้า'
  • แก้ไขปัญหาการแสดงข้อผิดพลาด ในกรณีที่มีการเปิดใบสั่งซื้อ และมีการเปลี่ยนหน่วยนับของสินค้าในใบสั่งซื้อนั้น
  • ปรับแก้ให้รายการสินค้าใน 'ใบรับสินค้า' เรียงตามลำดับการบันทึกรับเข้า
 • หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ : ชำระเงิน'
  • แก้ไขข้อผิดพลาดจากการที่ผู้ใช้ทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผู้ขาย
 • หน้าจอ 'คลังสินค้า'
  • เพิ่มการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ทำการคีย์ปรับยอด, โอนย้าย และแปลงหน่วยสินค้า ในล็อตพิเศษ (ล็อตที่ระบบสร้างขึ้นเพื่อรองรับการขายสินค้าก่อนการรับเข้า) เนื่องจากล็อตพิเศษนี้จะมีความเชื่อมโยงกับใบกำกับสินค้า (Invoice) และจะต้องมีจำนวนเป็น 0 หรือติดลบเท่านั้น ไม่สามารถมีจำนวนคงเหลือเป็นบวกได้
 • หน้าจอ 'จัดการข้อมูล -> การนำเข้า/ส่งออกข้อมูลจากไฟล์ Excel'
  • แก้ไขกรณีการนำเข้าข้อมูลสินค้าจากไฟล์ Excel แต่จุดสั่งซื้อไม่เข้ามาด้วย
 • ใบเสร็จฯ/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
  • ได้รับการแก้ปัญหาที่เมื่อ export ไปเป็นไฟล์ pdf จะแสดงรูปสี่เหลี่ยมแทนข้อความว่า "โทร"
 • รายงาน
  • 'รายงานการชำระเงิน' ได้รับการแก้ไขให้แสดง เลขที่เช็ค เลขที่บัตรเครดิต และข้อความที่ผู้ใช้บันทึกเพิ่มเติม
  • 'รายงานการซื้อแยกตามผู้ขาย' แก้ไขให้แสดงโดยจัดเรียงตามผู้ขายและวันที่รับสินค้า (ในเวอร์ชันก่อนหน้าจัดเรียงเพียงผู้ขาย แต่ไม่เรียงตามวันที่รับ)
  • แก้ข้อผิดพลาดในรายงาน ขย.9 ที่มีการแสดงรายการสินค้าที่ไม่ใช่ยาออกมาด้วย

การปรับปรุงข้อมูลในขั้นตอนการอัปเกรดฐานข้อมูล


เวอร์ชัน 4.1 build 40102
(7/10/2015)
ส่วนปรับปรุง
 • หน้าจอ 'ขาย -> ขาย'
  • เพิ่มความสามารถในการสร้างรายชื่อลูกค้าได้ขณะทำการขาย ช่วยให้การใช้งาน คล่องตัวยิ่งขึ้น และตอบสนองต่อการจัดทำบัญชียา (ขย.) ให้เป็นไปตามประกาศฉบับใหม่ขององค์การอาหารและยา (ประกาศปี พ.ศ.2556)
 • เพิ่มการแสดงเลขการจัดสร้าง (build) พร้อมกับเลขรุ่นบนส่วนหัวของโปรแกรม

ส่วนแก้ไข
 • บัญชียา แบบ ขย.10,11,12,13 ได้รับการแก้ไขให้เรียงเลขลำดับอย่างถูกต้อง (นับเป็นลำดับที่ 1 ใหม่เมื่อมีการแสดงรายการสินค้า/ล็อตการผลิต ใหม่ จากเดิมที่มีการแสดงเลขลำดับต่อเนื่องกันไปตลอดทั้งรายงาน)
 • แก้ไขปัญหาโปรแกรมหน่วงในบางขณะอันเนื่องมาจากปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เนตหรือปัญหาขัดข้องของเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์การใช้โปรแกรมเวอร์ชัน 4.1 build 40101
(7/1/2015, 3/2/2015, 17/2/2015, 26/2/2015, 16/3/2015)
ส่วนปรับปรุง
 • มีการจัดเรียงพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลใหม่เพื่อให้โปรแกรมทำงานได้เร็วขึ้น
  • เมื่อโปรแกรมถูกเปิดเป็นครั้งแรกของวัน
  • เมื่อมีการกู้คืนข้อมูล (restore)
  • เมื่อมีการนำเข้าชื่อสามัญทางยา, ข้อมูลสินค้า, สินค้าคงคลัง
  • เมื่อทำการลดขนาดฐานข้อมูลด้วยปุ่ม 'Reduce DB'
  • เพิ่มไอคอนโปรแกรม 'จัดระเบียบฐานข้อมูล' ให้เรียกใช้ได้จากปุ่ม Start บนวินโดวส์
 • ใบกำกับภาษี
  • รองรับการแสดง 'เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' ของลูกค้าตามประกาศฉบับใหม่ของกรมสรรพากร
  • ผู้ใช้สามารถกำหนดข้อความที่ต้องการใช้พิมพ์เป็นส่วนหัวของเอกสารได้ด้วยตนเอง
 • หน้าจอย่อยทุกหน้าจอ ผู้ใช้สามารถใช้ปุ่ม Esc เพื่อปิดหน้าจอได้
 • สามารถเลือกให้แสดงโลโก้ของร้าน บนหน้าจอล็อคอินและหน้าจอเมนูหลักได้
 • การพิมพ์ฉลากยา
  • กำหนดการจัดวางโลโก้ (alignment) ในตำแหน่ง ซ้าย/กึ่งกลาง/ขวา ได้
  • กำหนดความสูงของชื่อร้านได้
  • เลือกตัวอักษรของชื่อร้านได้
  • เพิ่มการแสดงที่อยู่ของร้าน และกำหนดขนาดตัวอักษรของที่อยู่ร้านได้
  • สามารถพิมพ์ฉลากยาของยาแต่ละชนิดในชุดสินค้าได้
  • สามารถพิมพ์ฉลากยาได้รวดเร็วขึ้น โดยจะดึงข้อมูลฉลากยาที่สร้างไว้แล้วมาให้โดยอัตโนมัติ
 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับสินค้า ผู้ใช้สามารถเลือกให้แสดงหรือไม่แสดงวันที่ก็ได้
  • รายงาน
  • รายงานเจ้าหนี้ค้างชำระ มีการเพิ่มคอลัมน์แสดงจำนวนเงินที่ส่งคืนสินค้า
  • รายงานภาษีซื้อ มีการปรับปรุงให้หักลดยอดเงินที่มีการส่งคืนสินค้า (กรณีรับเข้าด้วยการทำใบรับสินค้า)
  • รายงาน แบบ ข.ย.9 (บัญชีการซื้อยา) ได้รับการปรับปรุงให้แสดงจำนวนสินค้าที่ได้รับแถมด้วย
  • รายงาน 'เอกสารระบบจัดซื้อ : ใบรับสินค้า' ได้รับการปรับปรุงให้สามารถแสดงจำนวนแถม และส่วนลดทั้งส่วนลดรายสินค้าและส่วนท้ายบิล
  • รายงาน 'เอกสารระบบจัดซื้อ : ใบสั่งซื้อ' ได้รับการปรับปรุงให้สามารถแสดงส่วนลดเป็นรายสินค้าได้
 • หน้าจอ 'ขาย -> ขาย'
  • ได้รับการปรับปรุงให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้นขณะที่ผู้ใช้เพิ่มรายการสินค้าที่จะขาย
  • ปรับปรุงระบบค้นหาสินค้า ให้สามารถค้นเครื่องหมาย '(apostrophe) ได้
  • แก้ปัญหาการสั่งพิมพ์ใบเสร็จฯโดยไม่ตั้งใจจากการกดปุ่ม enter หลาย ๆ ครั้งขณะบันทึกการขาย
  • เพิ่มตัวเลือกสำหรับผู้ใช้ (ในเมนู 'ตั้งค่า->ข้อมูลร้าน') ให้สามารถเลือกได้ว่าขณะที่กำลังทำการขายสินค้าล็อตที่หมดอายุ จะไม่อนุญาตให้ขาย หรือให้ถามว่าต้องการให้ขายหรือไม่หรืออนุญาตให้ขายโดยไม่ถาม
 • หน้าจอ 'ข้อมูลสินค้า -> สินค้า'
  • ปรับปรุงระบบค้นหาสินค้า ให้มีการคัดกรองและแสดงเฉพาะรายการสินค้าที่เข้าเงื่อนไขการค้นหา และทำการจัดเรียงตามรหัสสินค้า หรือตามชื่อการค้าให้โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขการค้นหา
  • ปรับปรุงระบบค้นหาสินค้า ให้สามารถค้นเครื่องหมาย '(apostrophe) ได้
  • ผู้ใช้สามารถกำหนดให้แสดงหรือซ่อนรายการสินค้าที่ถูกระงับหรือไม่ก็ได้
  • ปรับปรุงคำสั่งการลบสินค้า ให้ผู้ใช้สามารถลบสินค้าได้ 3 วิธี คือ
   1. ลบทีละ 1 รายการ(เหมือนเวอร์ชันก่อนหน้า)
   2. ลบรายการที่ถูกสั่งระงับไว้ ทีละหลายรายการในคราวเดียวกัน
   3. ลบรายการที่ทำเครื่องหมายเตรียมที่จะลบไว้ ทีละหลายรายการในคราวเดียวกัน
 • หน้าจอ 'หน่วยนับ'
  • ในกรณีที่สินค้ามี 3 หน่วยนับขึ้นไป ผู้ใช้จะไม่สามารถลบหน่วยนับที่อยู่ระหว่างกลางได้ หากต้องการลบ จะต้องไล่ลบจากหน่วยนับที่เล็กที่สุด หรือหน่วยนับที่ใหญ่ที่สุดเสมอ เพื่อเป็นการป้องกันจำนวนคงเหลือคลาดเคลื่อนเนื่องจากความผิดพลาดของค่าตัวคูณ (26/2/2015)
 • หน้าจอ 'ข้อมูลสินค้า -> พิมพ์ฉลากสินค้าและบาร์โค้ด'
  • ได้รับการปรับปรุงให้การเรียกค้นสินค้าทำได้ง่ายขึ้น โดยมีระบบค้นหาแบบ Universal Search เช่นเดียวกับหน้าจอ 'ขาย' คือสามารถค้นได้ทั้ง รหัสสินค้า,ชื่อการค้า, ชื่อสามัญทางยา ในช่องค้นหาเดียว
  • เพื่อการแสดงเลขลำดับของรายการสินค้า
 • หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ:เปิดใบสั่งซื้อ'
  • สามารถป้อนส่วนลดได้ ทั้งเป็นเปอร์เซนต์และจำนวนเงิน
  • สามารถกำหนดหน่วยนับของจำนวนแถม ให้ต่างจากหน่วยนับที่สั่งซื้อได้
  • สามารถแสดงราคา/หน่วย ได้ทั้งก่อนรวม VAT และหลังจากรวม VAT แล้ว
  • สามารถแสดงราคา/หน่วย ได้ทั้งแบบที่ไม่รวมจำนวนแถม และแบบที่คิดโดยรวมจำนวนแถมแล้ว
  • แสดงราคาซื้อล่าสุดทั้งจากผู้ขายที่มีการซื้อสินค้านั้นล่าสุด และราคาซื้อล่าสุดจากผู้ขายที่ผู้ใช้กำลังจัดทำใบสั่งซื้อ
  • แสดงสถานะให้ทราบว่าสินค้ารายการใดในใบสั่งซื้อ ถูกรับเข้าคลังแล้ว
 • หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ:รับสินค้าเข้า'
  • เพิ่มตัวเลือกสำหรับให้แสดงหรือซ่อนบางคอลัมน์ เพื่อการแสดงผลตารางที่ดีขึ้น
  • สามารถป้อนส่วนลดรายสินค้า ได้ทั้งเป็นเปอร์เซนต์และจำนวนเงิน
  • สามารถป้อนส่วนลดท้ายบิล ได้ทั้งเป็นเปอร์เซนต์และจำนวนเงิน
  • สามารถกำหนดหน่วยนับของจำนวนแถม ให้ต่างจากหน่วยนับที่สั่งซื้อได้
  • สามารถป้อน ล็อตการผลิต และวันหมดอายุ ได้จากตารางสินค้าที่บันทึกรับเข้าแล้ว (ในเวอร์ชันก่อนหน้าสามารถบันทึกล็อตการผลิตและวันหมดอายุได้จากตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อเท่านั้น)
  • มีการกลั่นกรองและแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ใช้ ป้อนวันหมดอายุผิดไปจากศักราชที่เลือกใช้ เช่น ผู้ใช้เลือกศักราชเป็น ปี พ.ศ. แต่มีการป้อนวันหมดอายุเป็นปี ค.ศ.
  • เพิ่มการป้องกันการรับสินค้าเข้า 'ที่เก็บ' ที่ไม่มีอยู่(หรือถูกลบไปแล้ว)
  • ผู้ใช้สามารถถอนรายการที่รับเข้าแล้วออกทุกรายการได้ในคราวเดียว
  • สินค้าที่สั่งซื้อ และสินค้าที่รับฝากขาย จะไม่สามารถใช้ใบรับสินค้าใบเดียวกันได้
 • หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ:ชำระเงิน'
  • ปรับปรุงระบบค้นหารายชื่อผู้ขายให้สามารถเรียกค้นได้ง่ายขึ้น
  • แสดงจำนวนเงินตามสินค้าที่ส่งคืนด้วย
  • ปรับปรุงให้แสดงรายการใบรับสินค้าเฉพาะที่ยังชำระเงินไม่ครบให้ถูกต้องมากขึ้น
  • ปรับปรุงให้แสดงรายการใบรับสินค้าที่ชำระเงินเกินด้วย
 • หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ:ส่งคืนสินค้า'
  • ปรับปรุงระบบค้นหาสินค้า ให้มีการคัดกรองและแสดงเฉพาะรายการสินค้าที่เข้าเงื่อนไขการค้นหา และทำการจัดเรียงตามรหัสสินค้า หรือตามชื่อการค้าให้โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขการค้นหา
  • ปรับปรุงระบบค้นหาสินค้า ให้สามารถค้นเครื่องหมาย '(apostrophe) ได้
  • ผู้ใช้สามารถกำหนดให้แสดงหรือซ่อนรายการสินค้าที่ถูกระงับหรือไม่ก็ได้
 • หน้าจอย่อย 'ประวัติการซื้อ'
  • ได้รับการปรับปรุงให้แสดงข้อมูลได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
  • เพิ่มตัวเลือกสำหรับให้แสดงหรือซ่อนบางคอลัมน์ เพื่อการแสดงผลตารางที่ดีขึ้น
 • หน้าจอ 'คลังสินค้า -> กำหนดราคาขาย/ข้อมูลล็อต'
  • ปรับปรุงระบบค้นหาสินค้า ให้มีการคัดกรองและแสดงเฉพาะรายการสินค้าที่เข้าเงื่อนไขการค้นหา และทำการจัดเรียงตามรหัสสินค้า หรือตามชื่อการค้าให้โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขการค้นหา
  • ปรับปรุงระบบค้นหาสินค้า ให้สามารถค้นเครื่องหมาย '(apostrophe) ได้
  • ผู้ใช้สามารถกำหนดให้แสดงหรือซ่อนรายการสินค้าที่ถูกระงับหรือไม่ก็ได้
  • มีการกลั่นกรองและแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ใช้ ป้อนวันหมดอายุผิดไปจากศักราชที่เลือกใช้ เช่น ผู้ใช้เลือกศักราชเป็น ปี พ.ศ. แต่มีการป้อนวันหมดอายุเป็นปี ค.ศ.
  • เพิ่มการแสดงข้อมูล เลขที่ใบรับสินค้า และ เลขที่เอกสารอ้างอิง ของสินค้าแต่ละล็อตที่ถูกรับเข้าโดยผ่านระบบงานจัดซื้อ (มีการจัดทำใบสั่งซื้อ, ใบรับสินค้าเข้า)
 • หน้าจอ 'จัดการข้อมูล -> นำเข้า/ส่งออกข้อมูลจากไฟล์ Excel'
  • เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดขณะนำเข้าข้อมูลจากไฟล์เอกเซล โปรแกรมจะทำการสำรองข้อมูลไว้ก่อนที่จะดำเนินการนำเข้า ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถสั่ง Restore ฐานข้อมูลกลับเป็นเหมือนก่อนที่จะทำการนำเข้าได้ ในกรณีที่เกิดความผิดพลาด

ส่วนแก้ไข
 • แก้ไขปัญหาต้นทุนสินค้ากลายเป็นศูนย์ในกรณีที่สินค้าถูกปรับยอดหรือส่งคืนจนจำนวนเป็นศูนย์ (ในเวอร์ชันนี้ เมื่อมีการปรับยอดจนเป็นศูนย์ ต้นทุนสินค้าจะยังคงอยู่)
 • แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นขณะล็อคอินเข้าโปรแกรม ในกรณีที่ผู้ใช้ตั้งค่าตัวเลือกในหน้าจอ 'คลังสินค้า -> ที่เก็บ' เป็น 'อนุญาตให้ขายสินค้าจากที่เก็บสำหรับขาย ที่กำหนดไว้ในตารางด้านบนนี้เท่านั้น'
 • แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ใช้ ล็อคอินเข้าใช้โปรแกรมด้วยยูสเซอร์ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ใช้งานเมนู 'ตั้งค่า' และ 'จัดการข้อมูล' จากนั้นทำการเปลี่ยนผู้ใช้ (switch user) ไปเป็น admin หรือเป็นยูสเซอร์อื่นที่ได้รับสิทธิ์การใช้งานเมนูทั้งสองนี้
 • แก้ไขปัญหาการที่โปรแกรมไม่ทำการลบไฟล์แบ็คอัพตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในหน้าจอ 'จัดการข้อมูล->ตั้งค่าการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ'
 • หน้าจอ 'ขาย -> ขาย'
  • แก้ไขข้อผิดพลาดกรณีที่มีการขายสินค้าที่แยกเก็บอยู่ในหลายที่เก็บ และทำให้เกิดการตัดสต็อคจนมีจำนวนติดลบเกิดขึ้น หรือมีการขายล็อตพิเศษ(ล็อตที่ขายโดยยังไม่รับเข้า)ออกไป ทั้งที่มีสินค้าอยู่ในสต็อค
  • แก้ปัญหาเวลาในหน้าขายหยุดเดิน เมื่อผู้ใช้พักหน้าจอขายและเปลี่ยนไปใช้หน้าจออื่น (หน้าจอขาย อนุญาตให้เปิดบิลขายได้พร้อมกัน 3 หน้าจอ)
  • แก้ข้อผิดพลาดกรณีที่ทำการขายสินค้าที่มีค่าการแปลงหน่วยตั้งแต่ 200 ขึ้นไป เช่น สินค้าที่มีหน่วยเป็น 'เม็ด' และ 'กระป๋อง' กระป๋องละ 1000 เม็ด เมื่อทำการขายเป็นเม็ด และบันทึกการขาย โปรแกรมจะไม่สามารถแปลงสต็อคจากหน่วยกระป๋องมาเป็นหน่วยเม็ดได้ ทำให้สต็อคของหน่วยกระป๋องไม่ถูกตัด ขณะที่เกิดสต็อคติดลบขึ้นที่หน่วยเม็ด (16/3/2015)
  • แก้ปัญหาการแจ้งเตือนกรณีขายต่ำกว่าต้นทุน ที่มีการแจ้งเตือนมากเกินไป (16/3/2015)
 • หน้าจอ 'ขาย -> ประวัติลูกค้า'
  • แก้ข้อผิดพลาดกรณีไม่แสดงข้อมูลประวัติการซื้อของวันสุดท้ายของช่วงเวลาที่กำหนดไว้
 • หน้าจอ 'CRM -> ประเภทลูกค้า'
  • แก้ไขให้ผู้ใช้ไม่สามารถสร้าง 'รหัสประเภทลูกค้า' ที่มีรูปแบบไม่ถูกต้องได้
  • แก้ไขให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน 'รหัสประเภทลูกค้า' ที่มีรูปแบบไม่ถูกต้องให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องได้
  • แก้ไขให้ผู้ใช้สามารถลบ 'รหัสประเภทลูกค้า' ที่มีรูปแบบไม่ถูกต้องได้
 • หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ข้อมูลผู้ขาย'
  • แก้ไขให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน 'รหัสผู้ขาย' ที่มีรูปแบบไม่ถูกต้องให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องได้
  • แก้ไขให้ผู้ใช้สามารถลบ 'รหัสผู้ขาย' ที่มีรูปแบบไม่ถูกต้องได้
 • หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ:รับสินค้าเข้าคลัง'
  • แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถคลิก 'รับเข้าทุกรายการ' ได้ในกรณีที่มีบางรายการไม่มีการรับเข้า(ป้อนจำนวนเป็นศูนย์) (17/2/2015)
 • หน้าจอ 'หน่วยนับ'
  • แก้ไขข้อผิดพลาดขณะที่ผู้ใช้ทำการลบหน่วยนับของสินค้าหนึ่ง และไปมีผลให้ราคาขายรายล็อต ของสินค้าอื่น ๆ ทั้งหมดถูกลบไปด้วย (26/2/2015)
 • หน้าจอ 'คลังสินค้า -> ที่เก็บ'
  • แก้ปัญหาการแสดงข้อผิดพลาดขณะล็อคอินเข้าใช้โปรแกรม ในกรณีที่ผู้ใช้ตั้งค่าตัวเลือกเป็น 'อนุญาตให้ขายสินค้าจากที่เก็บสำหรับขาย ที่กำหนดไว้ในตารางด้านบนนี้เท่านั้น'
 • หน้าจอ 'คลังสินค้า -> กำหนดราคาขาย/ข้อมูลล็อต'
  • แก้ไขข้อผิดพลาดในกรณีที่ผู้ใช้ป้อน "ล็อตการผลิต" ในหน้าจอ "คลังสินค้า->กำหนดราคาขาย/ข้อมูลล็อต" แต่ในรายงาน ข.ย.แบบต่าง ๆ ไม่แสดงล็อตการผลิตที่ถูกป้อนด้วยหน้าจอนี้
 • หน้าจอ 'จัดการข้อมูล -> นำเข้า/ส่งออกข้อมูลจากไฟล์ Excel'
  • แก้ปัญหาการนำเข้ารายการสินค้าจากไฟล์เอกเซล ซึ่งในเวอร์ชัน 4.0 เมื่อทำการนำเข้าแล้ว ชื่อสามัญทางยาจะไม่ถูกเชื่อมโยงเข้ากับรหัสสินค้า แม้ว่าผู้ใช้จะป้อนชื่อสามัญทางยาไว้ในเวิร์คชีตอย่างถูกต้องแล้วก็ตาม
 • หน้าจอ 'ตั้งค่า -> ตั้งค่าระบบเครือข่าย'
  • แก้ข้อผิดพลาดกรณีที่มีการตั้งค่าการใช้งาน client จำนวนมาก (3/2/2015)
 • รายงาน
  • แบบ ข.ย.9 (ตามประกาศกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2556)แก้ข้อผิดพลาดกรณีรายงานจะแสดงรายการสินค้าตามใบสั่งซื้อที่ยังไม่มีการรับสินค้าเข้าด้วย
  • ใบเสร็จ,ใบกำกับภาษี,ใบสั่งซื้อ,ใบรับสินค้า,ใบส่งคืนสินค้า ได้รับการแก้ไขให้แสดงหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขแฟกซ์ของร้านต่อท้ายที่อยู่ร้านด้วย
  • 'รายงานการขายแยกตามประเภทลูกค้า' แก้ไขปัญหาไม่แสดงข้อมูลใดๆในรายงาน ในกรณีที่ผู้ใช้เลือกให้แสดงข้อมูลของบางประเภทลูกค้า (ไม่เลือกทุกประเภท)
  • 'รายงานการขายรายวัน (ราคาขายรวม VAT)' และ 'รายงานรายละเอียดการขายรายวัน (ราคาขายรวม VAT)' แก้ไขปัญหาไม่แสดงข้อมูลในกรณีที่ผู้ใช้เลือกให้แสดงข้อมูลการขายของวันที่ปัจจุบัน (วันเดียว)
  • 'รายงานระบบจัดซื้อ : สรุปการสั่งซื้อรายวัน' แก้ข้อผิดพลาด
  • 'รายงานภาษีซื้อ' ได้รับการแก้ไข้ข้อผิดพลาดที่ไม่แสดงชื่อผู้ขาย (26/2/2015)เวอร์ชัน 4.0 build 14040007 (31/7/2014)
ส่วนปรับปรุง
 • เพิ่มรายงาน แบบ ข.ย. 9, 10, 11, 12 และ 13 ตามประกาศกฎกระทรวงฯ ปี พ.ศ.2556
 • เพิ่มรายงาน 'รายงานสรุปยอดขายรายวันแยกตามหมวดสินค้า'
 • เพิ่มหน้าจอ 'ข้อมูลสินค้า -> ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า' เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า เพื่อให้รองรับรายงาน แบบ ข.ย.10, 11 และ 13
 • ปรับปรุงหน้าจอ 'ข้อมูลสินค้า -> สินค้า' ให้สามารถระบุ 'ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า' ได้ และสามารถกำหนดให้สินค้าแต่ละชนิดถูกแสดงในแบบ ข.ย.11 และ ข.ย.13 ได้

ส่วนแก้ไข
 • แก้ไขให้สามารถพิมพ์ใบเสร็จฯสำหรับการขายเชื่อได้
 • แก้ปัญหาการที่ไม่สามารถเปิดโปรแกรมได้ในขณะที่ Server ที่ทำหน้าที่รับส่ง Verification code ไม่ทำงาน (ให้สามารถเปิดโปรแกรมทำงานได้ตามปกติ แม้ในขณะที่ Server หยุดทำงาน)เวอร์ชัน 4.0 build 14040006 (11/4/2014)
ส่วนปรับปรุง
 • เพิ่มรายงาน 'สินค้าคงเหลือแยกตามหมวดสินค้า'เวอร์ชัน 4.0 build 14040005 (8/1/2014)
ส่วนแก้ไข
 • หน้าจอ 'ข้อมูลสินค้า -> พิมพ์ฉลากสินค้าและบาร์โค้ด'
  • แก้ไขให้พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ที่ได้ตั้งค่าไว้สำหรับพิมพ์ฉลากสินค้าและบาร์โค้ด ซึ่งก่อนหน้านี้ ฉลากจะถูกพิมพ์ออกมาทาง default printer เท่านั้นเวอร์ชัน 4.0 build 13040004 (11/12/2013)
ส่วนปรับปรุง
 • หน้าจอ 'ขาย'
  • ปรับปรุงการแสดงรายการเลขที่ใบเสร็จฯ/อินวอยส์ ให้เร็วขึ้น และเพิ่มการกำหนดช่วงเวลาของเลขที่ใบเสร็จฯ/อินวอยส์ ที่ต้องการให้แสดง ให้สามารถแสดงในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา หรือกำหนดเป็นวันได้
 • ปรับแก้ขนาดตัวอักษรในใบเสร็จฯ/อินวอยส์ ทั้งแบบเต็มรูปและอย่างย่อ รวมทั้งใบกำกับภาษี ให้ใหญ่ขึ้น (ในเวอร์ชัน 4.0 ตั้งแต่ build ที่ b13040001 ถึง b13040003 มีการปรับลดขนาดตัวอักษรในเอกสารดังกล่าวให้เล็กลงกว่าในเวอร์ชัน 3.1 และใน build ที่ b13040004 นี้ได้ทำการปรับขนาดตัวอักษรให้กลับมาเท่ากับในเวอร์ชัน 3.1 ดังเดิม)

ส่วนแก้ไข
 • หน้าจอ 'ขาย'
  • แก้ไขข้อผิดพลาดในกรณีการเรียกค้นสินค้าด้วยบาร์โค้ดในกรอบข้อความ 'บาร์โค้ด' (ไม่ใช่ universal search) ซึ่งใน build ก่อนหน้าจะไม่แสดงหน่วยนับตามรหัสบาร์โค้ดที่ใช้ แต่จะแสดงตามหน่วยขายหลัก
  • แก้ไขในกรณีที่ผู้ใช้ล็อคอินเข้าใช้โปรแกรมด้วยชื่อที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการแก้ไขใบเสร็จฯ/อินวอยส์ที่บันทึกการขายแล้ว เมื่อบันทึกการขาย จะไม่สามารถใช้ปุ่ม F3 บนคีย์บอร์ด เพื่อเปิดบิลใหม่ได้
 • หน้าจอ 'CRM -> ชำระเงิน'
  • แก้ไขให้สามารถป้อนจำนวนเงินติดลบได้ (เพื่อใช้ในกรณีที่มีการรับชำระเงินเกินจากลูกค้าและต้องการคืนเงินให้แก่ลูกค้า)
 • หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ:รับสินค้าเข้า'
  • แก้ไขข้อผิดพลาดในกรณีที่ทำการรับสินค้าที่ถูกขายไปก่อน ให้สามารถบันทึกรับได้ตามปกติ
 • แก้ข้อผิดพลาดของรายงานประวัติการซื้อ ในกรณีที่ระบุสินค้าที่จะแสดงรายงานด้วยชื่อการค้าและชื่อการค้าตัวแรกหรือตัวสุดท้าย มีเครื่องหมาย ' (single quote)เวอร์ชัน 4.0 build 13040003 (21/11/2013)
ส่วนปรับปรุง
 • หน้าจอ 'CRM -> ประเภทลูกค้า'
  • อนุญาตให้สร้าง 'รหัสประเภทลูกค้า' ที่ผิดรูปแบบได้ แต่จะมีข้อความเตือนขณะที่สร้าง
  • กรณีที่มีการบันทึกรหัสประเภทลูกค้าที่ผิดรูปแบบเอาไว้ จะสามารถเรียกมาปรับปรุงข้อมูลและแก้ไขรหัสประเภทลูกค้าได้
 • หน้าจอ 'CRM -> ข้อมูลลูกค้า'
  • อนุญาตให้สร้าง 'รหัสลูกค้า' ที่ผิดรูปแบบได้ แต่จะมีข้อความเตือนขณะที่สร้าง
  • กรณีที่มีการบันทึกรหัสลูกค้าที่ผิดรูปแบบเอาไว้ จะสามารถเรียกมาปรับปรุงข้อมูลและแก้ไขรหัสลูกค้าได้
 • หน้าจอ 'ข้อมูลสินค้า -> หมวดสินค้า'
  • อนุญาตให้สร้าง 'รหัสหมวดสินค้า' ที่ผิดรูปแบบได้ แต่จะมีข้อความเตือนขณะที่สร้าง
  • กรณีที่มีการบันทึกรหัสหมวดสินค้าที่ผิดรูปแบบเอาไว้ จะสามารถเรียกมาปรับปรุงข้อมูลและแก้ไขรหัสหมวดสินค้าได้
 • หน้าจอ 'ข้อมูลสินค้า -> เพิ่ม/แก้ไขประเภทยา'
  • อนุญาตให้สร้าง 'รหัสประเภทยา' ที่ผิดรูปแบบได้ แต่จะมีข้อความเตือนขณะที่สร้าง
  • กรณีที่มีการบันทึกรหัสประเภทยาที่ผิดรูปแบบเอาไว้ จะสามารถเรียกมาปรับปรุงข้อมูลและแก้ไขรหัสประเภทยาได้

ส่วนแก้ไข
 • กรณีเป็นการอัปเกรดจากรุ่นก่อนหน้า มาเป็นเวอร์ชัน 4.0 หากผู้ใช้เปิดโปรแกรม PharmaSys 4.0 Standard ก่อนที่จะทำการอัปเกรดฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม PharmaSys 4.0 Database Upgrade จะมีการแจ้งเตือน และปิดโปรแกรมเพื่อให้ทำการอัปเกรดฐข้อมูลเสียก่อน (ใน build ก่อนหน้า โปรแกรมจะทำการสร้างฐานข้อมูลเปล่าขึ้นทันที โดยไม่มีการแจ้งเตือน)
 • แก้ไขข้อผิดพลาดในกรณีที่ผู้ใช้ขายสินค้าไปก่อนที่จะมีการรับเข้า และมีการทำทดแทนด้วยหน้าจอ 'คลังสินค้า->สินค้าที่ถูกขายก่อนการรับเข้า' ซึ่ง build ก่อนหน้าจะมีผลให้รายงานสรุปการขายทุกรายงานแสดงค่ากำไรที่มากกว่าความเป็นจริง
 • หน้าจอ 'ตั้งค่า->ตั้งค่าการพิมพ์ฉลากสินค้า/บาร์โค้ด'
  • แก้ไขข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถบันทึกขนาดกระดาษตามที่ผู้ใช้กำหนดเองได้
  • แก้ไขการแสดงตัวอย่างภาพสติกเกอร์ ในกรณีใช้หน่วยนับของขนาดกระดาษเป็นนิ้วเวอร์ชัน 4.0 build 13040002 (8/11/2013)
ส่วนปรับปรุง
 • หน้าจอ 'ตั้งค่า->ตั้งค่าการพิมพ์ฉลากสินค้า/บาร์โค้ด'
  • การกำหนดขนาดกระดาษสำหรับพิมพ์ฉลากสินค้าฯ ได้รับการปรับปรุงให้รองรับความกว้างและยาวของกระดาษเป็นเลขทศนิยมในกรณีที่ใช้หน่วยเป็น 'นิ้ว'

ส่วนแก้ไข
 • หน้าจอ 'ขาย'
  • แก้ไขข้อผิดพลาดในกรณีที่ใช้โหมด 'เพิ่มรายการอัตโนมัติ' และเรียกค้นสินค้าด้วยบาร์โค้ด ซึ่งใน build.13040001 จะไม่บันทึกหน่วยนับตามรหัสบาร์โค้ดที่ใช้ แต่จะบันทึกตามหน่วยขายหลัก ใน build.13040002 ได้รับการแก้ไขให้มีการบันทึกหน่วยนับตามบาร์โค้ดที่ผู้ใช้ป้อนได้อย่างถูกต้องเวอร์ชัน 4.0 build 13040001 (28/10/2013)
ส่วนปรับปรุง
 • สามารถสั่งพิมพ์ฉลากสินค้าและบาร์โค้ดได้บนแผ่นสติ๊กเกอร์ ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดขนาดได้ตามต้องการ และสามารถเลือกรายการสินค้าและจำนวนที่ต้องการพิมพ์ฉลากได้เอง
 • โปรแกรมจะแจ้งเตือนหากพบว่ามีการกำหนดโฟลเดอร์สำหรับการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ อยู่ในไดรฟว์เดียวกับไฟล์ระบบของวินโดวส์ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าในกรณีที่เกิดความเสียหายกับระบบวินโดวส์ ไฟล์สำรองข้อมูลจะยังคงถูกเก็บอยู่อย่างปลอดภัยอยู่ในไดรฟว์อื่น
 • ผู้ใช้สามารถตั้งค่าให้โปรแกรมทำการสำรองข้อมูลทุกครั้งเมื่อปิดโปรแกรมหรือไม่ก็ได้ (ขณะที่ฟังก์ชันการสำรองข้อมูลอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่กำหนด ยังคงทำงานอยู่ตามปกติ)
 • ผู้ใช้สามารถกำหนดที่เก็บหลัก (default location) ให้กับสินค้าแต่ละชนิดเพื่อให้แสดงที่เก็บที่เหมาะสมขณะรับสินค้าเข้าคลัง
 • ผู้ใช้สามารถกำหนดลำดับที่เก็บสำหรับขาย และป้องกันการขายจากที่เก็บที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการขายได้
 • รองรับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ได้รับการปรับปรุงให้ผู้ใช้สามารถเลือกกำหนดราคาขายแบบรวม VAT หรือไม่รวม VAT ก็ได้ (ซึ่งเวอร์ชันก่อนหน้าจะเป็นการกำหนดราคาแบบรวม VAT เท่านั้น)
 • หน้าจอ 'การขาย -> ขาย'
  • สำหรับการตั้งค่า 'ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม' แบบฟอร์มในหน้าจอขาย จะแสดงผลแตกต่างจากการไม่ตั้งค่า 'ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม' และให้รายละเอียดของภาษีมูลเพิ่มมากขึ้นกว่าเวอร์ชันก่อนหน้า
  • แผงปุ่มลัด (Shortcut) สามารถเลื่อนเก็บได้ ทำให้มีพื้นที่ใช้งานในหน้าจอขายมากขึ้น
  • สามารถตั้งค่าให้ทำการแจ้งเตือนในกรณีที่มีความพยายามจะขายสินค้าต่ำกว่าราคาทุน
  • ปรับปรุงระบบการค้นหาสินค้าด้วยการเพิ่มช่อง Universal search ทำให้ผู้ใช้สามารถเรียกค้นสินค้าได้ด้วยการป้อน รหัสบาร์โค้ด รหัสสินค้า ชื่อการค้า หรือชื่อสามัญทางยา ได้ในช่องเดียว
  • ในกรณีที่มีการจัดทำบัตรสมาชิก(บาร์โค้ด)ให้แก่ลูกค้า สามารถเรียกค้นชื่อลูกค้าได้จากบาร์โค้ด
  • เมนูลัดสำหรับกรองช่วงเวลาที่จะให้แสดงเลขที่ใบเสร็จ/อินวอยส์ มีการเพิ่มความละเอียดให้ผู้ใช้สามารถเลือกกรองเฉพาะเดือนของปีที่ผ่านมาแล้วได้ จากเดิมที่จะเลือกกรองได้เป็นปีเท่านั้น ช่วยให้ลดเวลาในการเรียกดูบิลย้อนหลังในกรณีที่มีรายการขายจำนวนมาก
  • ตารางรายการสินค้าที่จะขาย สามารถขยายให้เต็มหน้าจอได้
  • ตารางรายการสินค้าที่จะขาย ผู้ใช้สามารถเลือกให้แสดงรายการเป็นรายการแยกตามการบันทึก หรือให้รวมสินค้าชนิดเดียวกันและหน่วยเดียวกัน ให้เหลือเพียงบรรทัดเดียวก็ได้
  • การเพิ่ม/แก้ไข รายการสินค้าที่จะขาย ทำงานได้เร็วขึ้น (โดยเฉพาะในบิลที่มีรายการสินค้าเป็นจำนวนมาก จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน)
  • เพิ่มไอคอนแสดงให้ผู้ใช้ทราบว่าลูกค้าที่กำลังทำการขาย ถูกกำหนดให้ใช้ราคาขายตามประเภทลูกค้า หรือราคาขายตามจำนวนซื้อ และสามารถเปลี่ยนสลับราคาระหว่างราคาตามประเภทลูกค้าและราคาตามจำนวนซื้อได้
  • ไอคอนสำหรับสร้างและพิมพ์ฉลากยาในแต่ละรายการสินค้า จะแสดงสถานะให้เห็นว่ารายการใดมีการสร้างข้อมูลฉลากยาไว้แล้ว
  • ในกรณีที่ผู้ใช้เลือกใช้ "ราคาขายตามจำนวนซื้อ" และมีการป้อนสินค้าชนิดเดียวกันหลายรายการ(หลายบรรทัด)
   1. หากเลือกใช้ "เพิ่มรายการอัตโนมัติ" ราคาขายจะถูกปรับตามจำนวนซื้อที่เพิ่มขึ้น(รวมทั้งกรณีที่มีการใช้หน่วยต่างกัน) โดยอัตโนมัติ
   2. หากไม่ได้เลือกใช้ "เพิ่มรายการอัตโนมัติ" โปรแกรมจะทำการตรวจสอบว่าจำนวนรวมใหม่นี้มีเกณฑ์ราคาที่ต่างไปจากรายการก่อนหน้านี้หรือไม่ (รวมทั้งกรณีที่มีการใช้หน่วยต่างกัน) หากต่างกันจะแสดงกรอบหน้าต่างให้ผู้ใช้ยืนยันว่าต้องการให้ปรับเปลี่ยนราคาไปตามจำนวนซื้อรวมครั้งใหม่นี้หรือไม่ (ในกรณีที่สินค้าชนิดเดียวกันแต่มีการขายในหลายหน่วยในบิลเดียวกัน ให้ยึดเอาราคาจากหน่วยที่ถูกที่สุด)
  • ในกรณีที่กำหนดเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ใช้สามารถเลือกให้แสดงรายการสินค้าที่จะขายได้ 2 มุมมอง ทำให้สามารถ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น
  • ในหน้าต่าง "ราคาขาย" ผู้ใช้สามารถกำหนดจำนวนแถวสูงสุดที่จะให้แสดงประวัติการซื้อสินค้าของลูกค้า จากเดิมที่โปรแกรมจะแสดงเพียง 20 รายการเท่านั้น
 • หน้าจอ 'การขาย -> ประวัติลูกค้า'
  • เจ้าของร้านหรือผู้จัดการร้าน สามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้ผู้ใช้(พนักงาน)คนใดสามารถเห็น 'ยอดซื้อสะสม' ของลูกค้าได้
  • จากเดิม การแสดงข้อมูลประวัติการซื้อสินค้าจะต้องระบุเป็นรายเดือน ในเวอร์ชัน 4.0 เป็นต้นไป จะสามารถระบุเป็นช่วงวันที่ได้ด้วย
 • หน้าจอ 'การขาย -> ใบกำกับภาษี'
  • มีการเพิ่มหน้าจอสำหรับการจัดทำใบกำกับภาษีเป็นการเฉพาะ โดยผู้ใช้สามารถเลือกกำหนดให้สร้างเลขที่ใบกำกับภาษีแยกจากเลขที่ ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษ๊อย่างย่อ หรือไม่ก็ได้
  • สามารถสั่งพิมพ์ใบกำกับภาษีที่มีข้อความ "ต้นฉบับ" และ "สำเนา" ได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในการสั่งพิมพ์ครั้งเดียว
 • หน้าจอ 'CRM -> ข้อมูลลูกค้า'
  • เพิ่มช่องบันทึก รหัสบาร์โค้ด สำหรับลูกค้าหรือสมาชิกเพื่อความสะดวกในการเรียกค้น
  • เพิ่มระบบค้นหาลูกค้า โดยผู้ใช้สามารถค้นหาผู้ขายได้ด้วยการป้อนบาร์โค้ด หรือป้อนเพียงตัวอักษรบางส่วนของ ชื่อบริษัท/ชื่อ/นามสกุล/ชื่อเล่น/เบอร์โทรศัพท์ ของลูกค้าเท่านั้น
 • หน้าจอ 'ข้อมูลสินค้า -> ชื่อสามัญทางยา'
  • สามารถสร้างชื่อสามัญทางยาใหม่ได้โดยไม่ต้องกำหนดรหัสชื่อสามัญทางยา ทำให้การสร้างทำได้ง่ายขึ้น
 • หน้าจอ 'ข้อมูลสินค้า -> สินค้า'
  • สามารถสร้างชื่อสามัญทางยาใหม่ได้ทันทีในขณะที่กำลังสร้างหรือแก้ไขข้อมูลสินค้า
  • การลบสินค้าทำได้ง่ายขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องลบราคาขายและหน่วยนับออกก่อน
 • หน้าจอ 'กำหนดหน่วยนับและราคาขาย'
  • ปรับปรุงให้แสดงหน่วยนับเรียงตามลำดับจากหน่วยเล็กไปยังหน่วยที่มีขนาดใหญ่
  • สามารถลบหน่วยนับที่มีการกำหนดราคาไว้แล้ว (โดยยังไม่มีความเคลื่อนไหวของสินค้า) ได้ทันที จากเดิมที่ผู้ใช้จะต้องเข้าไปลบราคาขายออกให้หมดก่อนแล้วจึงลบหน่วยนับนั้นได้
  • หน่วยซื้อหลัก จะถูกกำหนดให้ใช้หน่วยที่ใหญ่สุดให้โดยอัตโนมัติ และหน่วยขายหลักจะถูกกำหนดให้ใช้หน่วยที่เล็กที่สุดโดยอัตโนมัติ (ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนด้วยตัวเองได้)
 • หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ข้อมูลผู้ขาย'
  • เพิ่มระบบค้นหาผู้ขาย (vendor) โดยผู้ใช้สามารถค้นหาได้ด้วยการป้อนเพียงตัวอักษรบางส่วนของ ชื่อบริษัท/ชื่อ/นามสกุล/ชื่อเล่น/เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ขายเท่านั้น
 • หน้าจอ 'จัดซื้อ -> รับเข้า/ส่งคืน รายตัว'
  • ในกรณีที่มีการกำหนดที่เก็บหลักสำหรับสินค้าเอาไว้ โปรแกรมจะเลือกที่เก็บนี้ให้โดยอัตโนมัติ
  • ปรับปรุงให้สามารถค้นหาผู้ขายได้ง่ายขึ้น
  • เพิ่มส่วนแสดงแหล่งที่มาของสินค้า ว่าซื้อหรือรับฝากจากผู้ขายรายใด และแจ้งในกรณีที่เป็นล็อตพิเศษที่เกิดจากการขายไปก่อนที่จะทำการรับสินค้าเข้า
 • หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ : เปิดใบสั่งซื้อ'
  • ผู้ใช้สามารถป้อนจำนวนแถมในใบสั่งซื้อได้
 • หน้าจอ 'จัดซื้อ -> ระบบจัดซื้อ : รับสินค้าเข้า'
  • ผู้ใช้สามารถเลือกให้รับสินค้าเข้าในที่เก็บตามที่ระบุไว้ในหน้า "รับสินค้าค้าเข้า" เช่นเดียวกับเวอร์ชันเดิม หรือให้รับเข้าในที่เก็บหลักของสินค้าแต่ละชนิดโดยอัตโนมัติก็ได้
  • ผู้ใช้สามารถป้อนจำนวนแถมในใบรับสินค้าเข้าได้ และจำนวนแถมจะถูกนำไปรวมกับจำนวนที่ซื้อเพื่อคำนวณต้นทุนด้วย
  • กรณีที่เป็นการซื้อสินค้าที่มี VAT ผู้ใช้สามารถป้อนราคาของสินค้าที่จะรับเข้าด้วยราคาที่ยังไม่รวม VAT หรือราคาที่รวม VAT แล้วก็ได้
 • หน้าจอ 'คลังสินค้า -> หน่วยนับ'
  • ผู้ใช้สามารถกำหนดหน่วยนับเป็นภาษาอังกฤษได้โดยตรงเช่นเดียวกับหน่วยนับภาษาไทย
 • หน้าจอ 'คลังสินค้า -> ปรับยอด'
  • ปรับปรุงให้สามารถค้นหาผู้ขายได้ง่ายขึ้น
  • เพิ่มส่วนแสดงแหล่งที่มาของสินค้า ว่าซื้อหรือรับฝากจากผู้ขายรายใด และแจ้งในกรณีที่เป็นล็อตพิเศษที่เกิดจากการขายไปก่อนที่จะทำการรับสินค้าเข้า
 • หน้าจอ 'คลังสินค้า -> สินค้าที่ถูกขายก่อนการรับเข้า'
  • เพิ่มข้อความอธิบายการทำงานของหน้าจอให้ผู้ใช้เข้าใจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
  • การยกเลิกการแทนที่ล็อตชั่วคราวด้วยล็อตที่รับเข้า ได้รับการปรับปรุงให้ทำงานได้เร็วขึ้น และแก้ปัญหาอาการค้างขณะดำเนินการ
 • การปรับปรุงการพิมพ์ใบเสร็จฯ และใบส่งสินค้า (invoice)
  • ใบเสร็จฯแบบเต็มรูปและใบส่งสินค้า (invoice) สามารถพิมพ์ได้ทั้งบนกระดาษ A4, A5 และกระดาษต่อเนื่อง(ขนาด Letter) จากเดิมที่พิมพ์ได้เพียงบนกระดาษขนาด A4 และ A5 เท่านั้น
  • การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ใบเสร็จฯ โปรแกรมจะเลือกแสดงหัวใบเสร็จฯให้อย่างเหมาะสมจาก 4 ข้อความโดยอัตโนมัติ ได้แก่
   • INVOICE / RECEIPT
   • INVOICE
   • TAX INVOICE (ABB) / RECEIPT
   • TAX INVOICE (ABB)
   โดยขึ้นอยู่กับว่าเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ และการขายในบิลนั้นเป็นการขายเชื่อหรือไม่
  • ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าต้องการให้จัดเรียงด้วย ลำดับการป้อน, รหัสสินค้า หรือชื่อสินค้า
  • ผู้ใช้สามารถเลือกให้แสดงรายการแยกแถวตามการป้อน หรือรวมสินค้าชนิดเดียวกัน (และหน่วยเดียวกัน) เข้าด้วยกันเป็นแถวเดียวก็ได้
  • เพิ่มเอกสาร ใบส่งสินค้า(รายละเอียด) โดยจะเพิ่มเติมข้อมูล หมายเลขล็อต ล็อตการผลิต และวันหมดอายุ ของสินค้าลงในใบส่งสินค้าชนิดใหม่นี้ด้วย
 • การปรับปรุงรายงาน
  • เพิ่มคอลัมน์ 'ต้นทุน/หน่วย' ในรายงาน 'รายละเอียดการขายรายวัน (ราคาขายไม่รวม VAT)' (เปลี่ยนชื่อมาจาก 'รายงานการขายรายวัน (รายละเอียด)')
 • เพิ่มเติมรายงาน
  • เพิ่มรายงาน 'การขายรายวัน (ราคาขายรวม VAT)'
  • เพิ่มรายงาน 'รายละเอียดการขายรายวัน (ราคาขายรวม VAT)'

ส่วนแก้ไข
 • ปรับแก้วิธีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาการเกิด timeout error และปัญหาโปรแกรมค้าง
 • หน้าจอ 'ขาย'
  • แก้ไขข้อผิดพลาดในกรณีที่สินค้าบางชนิดมีการกำหนดหน่วยนับไว้ 3 หน่วยนับและหน่วยที่ใหญ่ที่สุดมีขนาดใหญ่กว่าหน่วยที่เล็กที่สุดมากกว่า 999 เท่า จะส่งผลให้แสดงจำนวนที่เหลืออยู่เป็น 0
  • ปุ่มเรดิโอที่อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกการคิดราคาขายตามประเภทลูกค้าหรือตามจำนวนซื้อ ก่อนหน้านี้จะเป็นการเข้าไปเปลี่ยนเงื่อนไขการคิดราคาสำหรับลูกค้ารายนั้น ๆ อย่างถาวร ทำให้เกิดความสับสนกับผู้ใช้ (ทำให้ในบางกรณีโปรแกรมจะแสดงราคาเป็น 0) ในการปรับปรุงครั้งนี้จึงเป็นการเปลี่ยนเงื่อนไขการคิดราคาแบบชั่วคราวเฉพาะบิลนั้น ๆ เท่านั้น
 • หน้าจอ 'CRM -> ข้อมูลลูกค้า'
  • แก้ปัญหาโปรแกรมค้างขณะสร้างรายชื่อลูกค้าใหม่ ในกรณีที่มีรายชื่อลูกค้าจำนวนมาก
 • รายงาน
  • แบบ ข.ย.7 ได้รับการปรับปรุงให้นำจำนวนสินค้าที่รับคืนทั้งที่รับคืนด้วยวิธีการเปิดบิลขายจำนวนติดลบ และรับคืนด้วยการเปิดใบรับคืนสินค้า ให้มาหักออกในรายงานด้วย
  • แบบ ข.ย.9 ได้รับการปรับปรุงให้นำจำนวนสินค้าที่รับคืนด้วยวิธีการเปิดใบรับคืนสินค้าให้มาหักออกในรายงานด้วย
  • แบบ ข.ย.10 ได้รับการปรับปรุงให้นำจำนวนสินค้าที่รับเข้าและส่งคืนด้วยวิธีการ "รับเข้า/ส่งคืนรายตัว" (ไม่ได้เปิดใบสั่งซื้อ) มาแสดงด้วย และมีการนำรายการที่ส่งคืนด้วยการเปิดใบส่งคืนสินค้า มาหักออกในรายงานนี้ด้วย
 • หน้าจอ 'จัดการข้อมูล -> นำเข้า/ส่งออกข้อมูลจากไฟล์ Excel'
  • ลดขั้นตอนและเวลาการส่งออกรายการสินค้าเป็นไฟล์เอกเซล และแก้ไขข้อผิดพลาดในกรณีที่มีการระงับการใช้สินค้าบางรายการเอาไว้
 • หน้าต่าง 'รายการสินค้าที่จำนวนลดลงถึงจุดสั่งซื้อ'
  • สามารถแจ้งแหล่งซื้อล่าสุดได้ทั้งกรณีที่รับสินค้าเข้าด้วยการเปิดใบสั่งซื้อ และหน้าจอ 'รับเข้า/ส่งคืนรายตัว' ซึ่งเวอร์ชัน 3.1 จะแจ้งเฉพาะในกรณีที่รับเข้าด้วยการเปิดใบสั่งซื้อเท่านั้นเวอร์ชัน 3.1 build 13030102 (12/4/2013)
ส่วนปรับปรุง
 • แก้ปัญหาการแสดงผลไม่ครบถ้วนบนใบเสร็จที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ใบเสร็จฯอย่างย่อบางรุ่น โดยเฉพาะเครื่องพิมพ์แบบเทอร์มอล ขนาดหน้ากว้าง 80 มม.เวอร์ชัน 3.1 build 12030101 (8/8/2012)
ส่วนปรับปรุง
 • เพิ่มหน้าจอ 'รับเข้า/ส่งคืน รายตัว' สำหรับการรับสินค้าจากการซื้อเป็นรายตัว โดยไม่จำเป็นต้องเปิดใบสั่งซื้อ
 • เพิ่มรายงานในกลุ่ม 'การซื้อ' จำนวน 9 รายงาน
  1. รายงานระบบจัดซื้อ : การรับสินค้าแยกตามผู้ขายและสินค้า
  2. รายงานระบบจัดซื้อ : สรุปการรับสินค้าแยกตามผู้ขายและสินค้า
  3. รายงานประวัติการซื้อสินค้า
  4. รายงานการซื้อแยกตามรหัสสินค้า
  5. รายงานการซื้อแยกตามผู้ขาย
  6. รายงานการซื้อแยกตามผู้ขายและสินค้า
  7. รายงานสรุปการซื้อแยกตามรหัสสินค้า
  8. รายงานสรุปการซื้อแยกตามผู้ขาย
  9. รายงานสรุปการซื้อแยกตามผู้ขายและสินค้า
 • เพิ่มหน้าต่าง 'ประวัติการซื้อ' แสดงข้อมูลประวัติการซื้อสินค้าในช่วงเวลาที่ระบุ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยการตัดสินใจขณะสั่งซื้อและรับสินค้าเข้า
 • ปรับปรุงระบบจัดซื้อให้รองรับการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายตัวขณะเปิดใบสั่งซื้อและขณะรับสินค้าเข้า (จากเดิมจะต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มทุกรายการในใบสั่งซื้อเดียวกัน)เวอร์ชัน 3.0 build 12030006 (3/4/2012)
ส่วนแก้ไข
 • หน้าจอ 'ข้อมูลสินค้า->สินค้า'
  • แก้ข้อผิดพลาในกรณีที่มีการกำหนดค่าการแปลงหน่วยเป็น 1.0 (ปกติโปรแกรมจะไม่อนุญาตให้กำหนดค่าการแปลงหน่วยเป็น 1.0 เนื่องจากจะมีความหมายว่าหน่วยนับทั้ง 2 นั้นเป็นหน่วยเดียวกัน)
 • หน้าจอ 'ขาย'
  • แก้ไขปัญหาในกรณีที่ผู้ใช้เลือกใช้โหมด 'เพิ่มรายการอัตโนมัติ' ซึ่งในบางกรณีจะพบข้อความแสดงข้อผิดพลาด ว่า 'ไม่พบที่เก็บที่เหมาะสมสำหรับสินค้านี้ ! กรุณาตรวจสอบว่ามีการสร้าง ที่เก็บ ไว้แล้วหรือไม่' แม้ว่าจะมีสินค้านี้อยู่ในคลังก็ตาม
 • หน้าจอ 'ตั้งค่า->การเชื่อมต่ออุปกรณ์'
  • ในกรณีที่ผู้ใช้เคยเลือกเครื่องพิมพ์รุ่นหนึ่ง จากนั้นมีการถอนการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์นั้นออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่ โปรแกรม PharmaSys จะไม่พบเครื่องพิมพ์ที่เลือกไว้ มีผลให้ไม่สามารถ Preview ใบเสร็จหรือฉลากยาได้ ซึ่งปัญหานี้ได้รับการแก้ไขใน build 12030006เวอร์ชัน 3.0 build 12030005 (12/1/2012)
ส่วนแก้ไข
 • *** ลดปัญหาอาการโปรแกรมค้างที่เกิดกับ Windows XP
 • หน้าจอ 'ขาย'
  • แก้ไขปัญหาในกรณีที่ผู้ใช้เลือกใช้โหมด 'เพิ่มรายการอัตโนมัติ' และยิงบาร์โค้ดสินค้าในหน่วยหนึ่ง แต่โปรแกรมจะเพิ่มรายการเป็นหน่วยขายหลักเสมอเวอร์ชัน 3.0 build 11030004 (02/10/2011)

ส่วนปรับปรุง
 • หน้าจอ 'ขาย'
  • ในกรณีที่มีการรับคืนสินค้าด้วยการทำรายการขายเป็นจำนวนติดลบ หรือทำใบรับคืนสินค้า เมื่อผู้ใช้เรียกใบเสร็จฯนั้นมาดูในหน้าจอขาย จะแสดงตัวเลขจำนวนตามที่ขายไปในตอนแรก แต่จะเน้นตัวสีน้ำเงิน และเมื่อผู้ใช้เลื่อนเมาส์เข้าไปที่ตัวเลขจำนวนจะแสดงจำนวนที่มีการรับคืนมาแล้วและจำนวนที่ขายไปจริงให้ทราบด้วย
  • วันและเวลา ที่ขาย จากเดิมที่บันทึกตามเวลาที่เปิดบิล ปรับปรุงให้มีตัวเลือกว่าต้องการให้บันทึกเวลาตามเวลาที่เปิดบิลหรือตามเวลาที่บันทึกการขาย

ส่วนแก้ไข
 • หน้าจอ 'ขาย'
  • ช่องแสดงจำนวนเงินรวมถูกแก้ไขให้แสดงเป็นจำนวนเต็มหรือทศนิยม 2 ตำแหน่งเท่านั้น จะไม่แสดงเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่งอีก
  • แก้ปัญหาการบันทึกเวลาของบิลก่อนหน้าผิดพลาดเมื่อผู้ใช้เปิดบิลใหม่
 • หน้าจอ 'คลังสินค้า » สินค้าที่ถูกขายก่อนการรับเข้า'
  • แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดกับจำนวนขายในหน้าจอขาย,ใบเสร็จฯ และรายงานขายในกรณีที่ผู้ใช้ทำการทดแทนสินค้าที่ถูกขายไปก่อนการรับเข้า แต่ทดแทนเพียงบางส่วนโดยไม่ทดแทนเต็มจำนวนที่ขายไปก่อนเวอร์ชัน 3.0 build 11030003 (14/09/2011)

ส่วนแก้ไข
 • หน้าจอ 'คลังสินค้า » ปรับยอด'
  • แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ใช้ปรับยอดล็อตที่มีอยู่แล้ว แต่ปรับยอดในหน่วยนับอื่นเวอร์ชัน 3.0 build 11030002 (08/09/2011)

ส่วนปรับปรุง
 • หน้าจอ 'ขาย'
  • ปรับปรุงเมนูกรองรายการเลขที่ใบเสร็จฯ ให้สามารถกรองเป็นรายเดือน (ของปีปัจจุบัน) และกรองรายการของปีก่อนหน้านี้เป็นรายปี ไม่ต้องแสดงมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อช่วยให้การเรียกค้นใบเสร็จฯทำได้รวดเร็วขึ้น

ส่วนแก้ไข
 • หน้าจอ 'ขาย'
  • แก้ปัญหาการสร้างเลขที่ใบเสร็จฯผิดพลาดในกรณีที่ผู้ใช้มีการเปลี่ยนวันที่ขาย ซึ่งความผิดพลาดดังกล่าวจะมีผลให้โปรแกรมแสดงข้อผิดพลาดและไม่สามารถทำงานต่อไปเวอร์ชัน 3.0 build 11030001 (01/08/2011)

ส่วนปรับปรุง
 • สามารถบันทึกรหัสบาร์โค้ดของสินค้าแต่ละหน่วยนับ (ในเวอร์ชันก่อนหน้า สินค้า 1 ชนิดจะสามารถบันทึกรหัสบาร์โค้ดได้เพียงรหัสเดียว) มีผลให้เมื่อผู้ใช้ยิงบาร์โค้ดในหน้าจอขายนอกจากโปรแกรมจะแสดงรายการสินค้าขึ้นมาแล้ว ยังแสดงหน่วยนับตามบาร์โค้ดที่ยิงอีกด้วยเช่น สินค้า 1 กล่องมี 10 แผง เมื่อยิงบาร์โค้ดบนกล่องจะแสดงหน่วยที่จะขายเป็น 'กล่อง' และเมื่อยิงบาร์โค้ดบนแผงจะแสดงหน่วยที่จะขายเป็น 'แผง'
 • รองรับการจัดชุดสินค้าเพื่อขาย โดยสามารถสร้างสูตรการจัดชุดได้ผู้ใช้จะสามารถจัดชุดไว้ล่วงหน้า หรือขายเป็นชุดโดยที่ผู้ใช้ไม่ได้จัดชุดไว้ล่วงหน้าก็ได้โปรแกรมจะจัดชุดให้ตามสูตรที่ได้กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ
 • สามารถพิมพ์ฉลากยาโดยใช้สติกเกอร์แบบต่อเนื่องด้วยเครื่องพิมพ์แบบ Dot matrix ได้ และสามารถกำหนดข้อมูลสำหรับพิมพ์ฉลากยาได้ทั้งในระดับชื่อสามัญทางยาและในระดับสินค้า (item)
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น ต้นทุนต่อหน่วย, ราคาต่อหน่วย และจำนวนเงินรวม จะถูกปรับปรุงให้รองรับทศนิยมถึง 4 หลัก จากเดิมที่รองรับเพียง 2 หลัก เพื่อการคำนวณที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น
 • ไฟล์เอกเซลที่ได้จากการส่งออกข้อมูลรายการสินค้าและชื่อสามัญทางยา ผู้ใช้สามารถใช้เป็นไฟล์สำหรับนำเข้ารายการสินค้าและชื่อสามัญทางยาได้โดยตรง
 • หน้าจอ 'ขาย » ขาย'
  • ผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์ "แก้ไขใบเสร็จฯ/อินวอยส์" สามารถแก้ไขใบเสร็จฯ ที่ถูกบันทึกการขายไปแล้ว ได้โดยตรง
  • การรับชำระด้วยบัตรเครดิต เพิ่มเติมให้ผู้ใช้สามารถระบุสถาบันการเงินผู้ออกบัตรและชนิดของบัตรได้
  • การเลือกลำดับล็อตที่จะขายโดยอัตโนมัติ ได้รับการปรับปรุงให้ชาญฉลาดยิ่งขึ้นโดยหากสินค้านั้นๆ ถูกกำหนดวันหมดอายุไว้แล้วทุกล็อต โปรแกรมจะเลือกล็อตที่จะหมดอายุก่อนโดยที่ล็อตนั้นจะต้องยังไม่หมดอายุ (โปรแกรมจะไม่แนะนำให้ขายสินค้าที่หมดอายุไปแล้ว)และหากสินค้านั้นๆ ถูกกำหนดวันหมดอายุไว้ไม่ครบทุกล็อต โปรแกรมจะเลือกล็อตที่ถูกรับเข้าก่อนโดยที่ล็อตนั้นจะต้องยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ล็อตนั้นอาจถูกกำหนดวันหมดอายุเอาไว้)
  • สามารถแสดง 'รายการสินค้าคงเหลือสำหรับประกอบเป็นชุดสินค้า' ขณะที่ทำการขายเพื่อให้ผู้ใช้ทราบได้ว่ายังมีสินค้าเพียงพอสำหรับขายเป็นชุดได้กี่ชุด
  • สามารถแสดงส่วนประกอบของสินค้าจัดชุดที่กำลังทำการขายว่าประกอบไปด้วยสินค้าลูกใดบ้าง และจำนวนเท่าใด
  • ผู้ใช้สามารถป้อนจำนวนเงินได้โดยตรงนอกเหนือจากการป้อนราคา/หน่วย
 • หน้าจอ 'ขาย » รับคืนสินค้า'
  • เป็นหน้าจอที่ถูกเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้สำหรับการรับคืนสินค้าโดยตรง โดยไม่ต้องใช้วิธีการเปิดบิลขายและบันทึกจำนวนขายเป็นค่าติดลบอีกต่อไป (แต่ยังคงใช้วิธีการเดิมได้เช่นกัน)
  • สามารถพิมพ์ใบรับคืนสินค้าได้
 • หน้าจอ 'ขาย » บัตรเครดิต'
  • เป็นหน้าจอที่ถูกเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้สำหรับการปรับปรุงรายชื่อสถาบันการเงินผู้ออกบัตรเครดิต และปรับปรุงรายชื่อบัตรเครดิต
 • หน้าจอ 'คลังสินค้า » สินค้าที่ถูกขายก่อนการรับเข้า'
  • ในบางกรณีที่มีการแสดงรายการสินค้าที่ถูกขายไปแต่ยังไม่มีการรับเข้า ปรากฎอยู่ในตาราง และผู้ใช้ไม่ต้องการให้แสดงรายการนั้นอีกต่อไป สามารถเลือกและบันทึกให้โปรแกรมทราบว่าสินค้ารายการนั้นถูกรับเข้าเพื่อชดเชยการที่ถูกขายออกไปล่วงหน้าแล้ว
 • หน้าจอ 'ตั้งค่า» บัญชีผู้ใช้'
  • เพิ่มการกำหนดสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม ดังนี้
   • แก้ไขใบเสร็จ/อินวอยส์
   • แก้ไขใบรับคืนสินค้า
 • ปรับปรุงรายงาน แบบ ขย.10 (บัญชีการซื้อยา) ดังนี้
  • ให้แสดงรายการเรียงลำดับตามวันที่ซื้อ และตามชื่อยา ตามลำดับ
  • ผู้ใช้สามารถเลือกพิมพ์ทุกรายการที่ซื้อ หรือเลือกเฉพาะยาในกลุ่ม ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษหรือยาเสพติดให้โทษประเภท 3 และ 4 ก็ได้
 • ใบเสร็จรับเงิน
  • เพิ่มส่วนแสดงรายละเอียดการชำระด้วยบัตรเครดิตหรือกรณีขายเชื่อ
  • แสดงหมายเลขเครื่องที่บันทึกการขาย (ในกรณีที่ไม่ใช่เครื่องเซิร์ฟเวอร์)
 • เพิ่มเติมรายงานต่อไปนี้
  • รายงานการเปิดลิ้นชักเก็บเงิน
  • รายงานการขายแยกตามสินค้า
  • รายงานการขายแยกตามหมวดสินค้า
  • รายงานการขายแยกตามประเภทลูกค้า
  • รายงานการขายแยกตามหน่วยนับ
  • รายงานการรับคืนสินค้า
 • ปรับแก้เลขลงทะเบียนเพิ่มจาก 20 หลักเป็น 24 หลัก เพื่อให้สามารถรองรับเลข Serial no. ของ Harddisk เพิ่มจาก 19 หลักเป็น 23

ส่วนแก้ไข
 • หน้าจอ 'ขาย » ขาย'
  • การรับคืนสินค้าล็อตที่ยังไม่มีการรับเข้าคลัง จะสามารถทำได้ถูกต้องมากขึ้น(ในเวอร์ชันก่อนหน้า หากทำการรับคืนสินค้าล็อตที่ยังไม่มีการรับเข้า จะส่งผลให้มีรายการตกค้างในหน้าจอ 'คลังสินค้า -> สินค้าที่ถูกขายก่อนการรับเข้า')
  • ปรับแก้ข้อผิดพลาดในกรณีที่ใช้ตัวเลือก 'เพิ่มรายการอัตโนมัติ' และคลิกรายการที่เพิ่มไปแล้วขึ้นมาแก้ไข โดยทำการเปลี่ยนหน่วยนับให้เป็นหน่วยนับอื่นที่ไม่ใช่ 'หน่วยขายหลัก'ซึ่งในเวอร์ชันก่อนหน้าจะบันทึกลงไปเป็นหน่วยนับขายเสมอ ส่วนในเวอร์ชัน 3.0 มีการปรับแก้ให้บันทึกเป็นหน่วยที่ผู้ใช้เลือกไว้ (กรณีที่ไม่ใช้ตัวเลือก 'เพิ่มรายการอัตโนมัติ' จะไม่พบปัญหานี้)
 • หน้าจอ 'ข้อมูลสินค้า » สินค้า'
  • แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขรหัสสินค้าที่จะสร้างใหม่ได้ หากกำหนดรูปแบบการตั้งรหัสสินค้าเป็นแบบใช้ตัวเลขทั้งหมด
 • หน้าจอ 'ข้อมูลสินค้า » หมวดสินค้า'
  • ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้สร้างรหัสหมวดสินค้าในรูปแบบที่ไม่เหมาะสม (ได้แก่ การใช้อักษรภาษาไทย การมีช่องว่าง การใช้อักขระพิเศษ)
 • หน้าจอ 'ข้อมูลสินค้า » ชื่อสามัญทางยา'
  • ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้สร้างรหัสชื่อสามัญทางยาในรูปแบบที่ไม่เหมาะสม
 • หน้าจอ 'ข้อมูลสินค้า » เพิ่ม/แก้ไขประเภทยา'
  • ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้สร้างรหัสประเภทยาในรูปแบบที่ไม่เหมาะสม
 • หน้าจอ 'จัดซื้อ » ส่งคืนสินค้า'
  • ในกรณีที่ผู้ใช้รับสินค้าเข้าคลัง (ในระบบจัดซื้อ) ด้วยหน่วยนับหนึ่ง และทำการส่งคืนสินค้าในหน่วยนับอื่น ในเวอร์ชันก่อนหน้าจะแสดง ราคา/หน่วย ตามหน่วยนับที่ซื้อ (ไม่แสดงราคาตามหน่วยนับที่ส่งคืน) ในเวอร์ชัน 3.0 ได้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้แล้ว
 • หน้าจอ 'คลังสินค้า » ที่เก็บ'
  • ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้สร้างรหัสที่เก็บ (Location) ในรูปแบบที่ไม่เหมาะสม
 • หน้าจอ 'คลังสินค้า » หน่วยนับ'
  • ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้สร้างรหัสหน่วยนับ ในรูปแบบที่ไม่เหมาะสม
 • หน้าจอ 'กำหนดหน่วยนับและราคาขาย'
  • ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้กำหนดค่าการแปลงหน่วย (ตัวคูณระหว่างหน่วย) เป็นค่า 1 หรือน้อยกว่า 1
 • การนำเข้ารายการสินค้าจากไฟล์ Excel ในกรณีที่กำหนดรูปแบบการตั้งรหัสสินค้าแยกตามหมวดสินค้า ในเวอร์ชันก่อนหน้าจะเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถนำเข้าได้ ซึ่งในเวอร์ชัน 3.0 ได้รับการแก้ไขแล้วเวอร์ชัน 2.2.1 (29/11/2010)

ส่วนปรับปรุง
 • หน้าจอ 'จัดการข้อมูล » สำรองข้อมูล'
  • เพิ่มความสามารถในการลดขนาดฐานข้อมูลด้วยการลบข้อมูลประวัติความเคลื่อนไหวในอดีต (ทั้งข้อมูลการซื้อ การขายสินค้า และการชำระเงิน) และจัดเก็บไว้ในไฟล์สำรองซึ่งจะช่วยให้โปรแกรมทำงานได้เร็วขึ้น
  • คำสั่งสำรองข้อมูล (Backup) ได้รับการปรับปรุงให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขชื่อไฟล์สำรองได้
  • คำสั่งกู้คืนข้อมูล (Restore) ได้รับการปรับปรุงให้ผู้ใช้สามารถเลือกไฟล์ได้หลังจากที่คลิกปุ่ม Restore แล้วเวอร์ชัน 2.2 (18/10/2010)

ส่วนปรับปรุง
 • หน้าจอ 'ขาย'
  • ผู้ใช้สามารถกำหนดให้เลือกใช้ราคาขายตามประเภทลูกค้า หรือใช้ราคาขายตามจำนวนที่ลูกค้าซื้อ เช่น หากลูกค้าซื้อ 1-10 หน่วย คิดราคาหน่วยละ 80 แต่หากซื้อมากกว่า 10 หน่วยคิดราคาหน่วยละ 75 บาท เป็นต้น (ในเวอร์ชันก่อนหน้าจะไม่สามารถกำหนดราคาขายตามจำนวนที่ลูกค้าซื้อได้)
  • เจ้าของร้านสามารถกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้เรียกดูต้นทุนได้ขณะทำการขาย
  • สามารถสั่งเปิดลิ้นชักได้ในหน้าจอขาย นอกเหนือจากการตั้งเปิดอัตโนมัติเมื่อบันทึกการขาย (ขึ้นอยู่กับการกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้รายใดสามารถสั่งเปิดลิ้นชักได้)
  • เมื่อบันทึกการขายแล้ว สามารถตั้งค่าให้แสดงหน้าจอทอนเงินค้างไว้หรือไม่ก็ได้
 • หน้าจอ 'CRM » ข้อมูลลูกค้า'
  • เพิ่มตัวเลือกในการกำหนดการแสดงราคาขายตามประเภทลูกค้าหรือตามจำนวนซื้อ
 • หน้าจอ 'ตั้งค่าระบบ » บัญชีผู้ใช้'
  • ได้รับการปรับปรุงให้เจ้าของร้านสามารถกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้แต่ละรายสามารถเรียกดูรายงานใดได้บ้าง (ในเวอร์ชันก่อนหน้าจะกำหนดได้เป็นกลุ่มรายงานเท่านั้น ไม่สามารถกำหนดสิทธิ์สำหรับแต่ละรายงานได้)
 • หน้าจอ 'รายงาน'
  • ในการเรียกรายงานที่ต้องมีการระบุช่วงรหัสสินค้า ได้รับการปรับปรุงให้ผู้ใช้สามารถระบุเป็นชื่อสินค้าได้ เพิ่มเติมจากเดิมที่ระบุได้เพียงรหัสสินค้าเท่านั้น
 • การนำเข้าข้อมูลจากไฟล์เอ็กเซล
  • เวิร์คชีตได้รับการปรับปรุงให้กรอกข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดยมีคำแนะนำสำหรับแต่ละคอลัมน์อย่างละเอียด
  • ในแต่ละเวิร์คชีตจะมีแถวข้อมูลตัวอย่างเพื่อให้ผู้ใช้ทำความเข้าใจวิธีการบันทึกข้อมูลได้ง่ายขึ้น
  • เพิ่มระบบตรวจสอบก่อนการนำเข้า โดยจะตัดช่องว่างหน้าและหลังข้อความ เช่น รหัสสินค้า, ชื่อการค้า, ชื่อสามัญทางยา และหน่วยนับต่าง ๆ เป็นต้น พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลที่ปรับแก้แล้วกลับคืนไปยังไฟล์เอ็กเซลให้โดยอัตโนมัติ
  • เมื่อนำเข้ารายการยาแล้ว โปรแกรมจะบันทึกรหัสสินค้าที่สร้างขึ้นใหม่กลับคืนลงในไฟล์เอ็กเซลให้โดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้สามารถสั่งนำเข้าข้อมูลคอลัมน์อื่น ๆ ซ้ำหรือเพิ่มเติมได้ในภายหลัง โดยไม่จำเป็นต้องมาตรวจสอบและเพิ่มรหัสสินค้าลงในเวิร์คชีตด้วยตนเอง
 • ใบเสร็จรับเงิน (แบบ A4, A5) สามารถแสดง 'เลขทะเบียนพาณิชย์' ในกรณีที่มีการป้อนเลขทะเบียนพาณิชย์ในหน้าจอ 'ตั้งค่าระบบ » ข้อมูลร้าน'

ส่วนแก้ไข
 • หน้าจอ 'CRM » ข้อมูลลูกค้า'
  • แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้สร้างรายชื่อลูกค้าใหม่
 • แก้ไขข้อผิดพลาดในระบบแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดอายุ
 • แก้ไขปัญหาการคำนวณคอลัมน์ total_cost ในเทเบิล sal_invoice ผิดพลาดในกรณีที่มีการขายสินค้าก่อนที่จะมีการรับเข้า และเมื่อรับเข้าจากการสั่งซื้อแล้ว โปรแกรมจะไม่คำนวณค่า total_cost นี้ให้ใหม่เวอร์ชัน 2.1-r1 (10/08/2010)
ส่วนแก้ไข
 • หน้าจอ 'ขาย'
  • ในเวอร์ชัน 2.1 หลังการบันทึกการขาย เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม F3 โปรแกรมจะไม่เปิดบิลใหม่ให้ ปัญหานี้ถูกแก้ไขในเวอร์ชัน 2.1-r1 แล้ว
  • ในเวอร์ชัน 2.1 เมื่อผู้ใช้เลือกสินค้าที่จะขาย และระบุจำนวนที่จะขายมากเกินกว่าจำนวนคงเหลือของล็อตแรก โปรแกรมจะเพิ่มรายการล็อตถัดไปให้โดยอัตโนมัติ แต่จำนวนเงินส่วนลดและจำนวนเงินรวมของแต่ละแถวจะเป็นค่าที่ผิด ปัญหานี้ถูกแก้ไขในเวอร์ชัน 2.1-r1 แล้ว
  • ในเวอร์ชัน 2.1 เมื่อผู้ใช้เลือกสินค้าที่จะขาย และระบุจำนวนที่จะขายมากเกินกว่าจำนวนคงเหลือที่มีอยู่ โปรแกรมจะเพิ่มรายการขายล็อตที่ยังไม่ถูกรับเข้าให้เอง เพื่อให้ได้จำนวนขายเพียงพอ แต่หากผู้ใช้เรียกรายการล็อตที่ขายล่วงหน้านี้ขึ้นมาแก้ไข โปรแกรมจะไม่แสดง 'ที่เก็บ' ปัญหานี้ถูกแก้ไขในเวอร์ชัน 2.1-r1 แล้ว
  • ในเวอร์ชัน 2.1 หากในหน้าจอขายเป็นบิลใหม่ และผู้ใช้เพิ่มรายการสินค้าโดยระบุจำนวนที่จะขายมากเกินกว่าจำนวนคงเหลือของล็อตแรก โปรแกรมจะแสดงข้อผิดพลาด
 • หน้าจอ 'สินค้า'
  • แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้สามารถลบสินค้าที่มีการทำรายการมาแล้วได้ เช่น สินค้าบางรายการที่เคยถูกสั่งซื้อหรือรับเข้ามาแล้ว
 • หน้าจอ 'คลังสินค้า » หน่วยนับ'
  • เพิ่มปุ่ม 'แก้รหัส' เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสหน่วยนับได้ด้วยตัวเอง
 • หน้าจอ 'ตั้งค่าระบบ » การเชื่อมต่อุปกรณ์'
  • ในเวอร์ชันก่อนหน้า หากผู้ใช้เลือกตั้งค่าเปิดลิ้นชักเก็บเงินผ่านเครื่องพิมพ์ใบเสร็จฯ โดยเลือกใช้วิธีการระบรุ่นเครื่องพิมพ์ แต่ไม่มีการเลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ (ปล่อยให้ list box เป็นค่าว่าง)โปรแกรมจะแสดงข้อผิดพลาดและไม่สามารถทำงานต่อได้ ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในเวอร์ชัน 2.1-r1
 • หน้าจอ 'กำหนดหน่วยนับและราคาขาย'
  • เพิ่มการตรวจสอบและป้องการการลบหน่วยนับที่ถูกใช้งานไปแล้วเวอร์ชัน 2.1 (27/07/2010)

ส่วนปรับปรุง
 • ปรับขยายขนาดหน้าจอของโปรแกรมจากความละเอียด 800 x 600 pixels เป็น 1024 x 768 pixels ซึ่งจะมีผลให้หน้าจอของโปรแกรมมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีพื้นที่ใช้งานมากขึ้น
 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี ได้รับการปรับปรุงดังนี้
  • ผู้ใช้สามารถเลือกพิมพ์เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้
  • ใบเสร็จฯแบบเต็มรูป (A4, A5) เพิ่มคอลัมน์แสดงส่วนลดเป็นรายสินค้าและส่วนลดพิเศษ(ของทั้งบิล)ด้วย
  • ใบเสร็จฯอย่างย่อ มีการปรับปรุงดังนี้
   • ผู้ใช้สามารถเลือกให้แสดงโลโก้ร้านหรือไม่ก็ได้
   • ผู้ใช้สามารถเลือกให้แสดงรายการละ 2 บรรทัดได้ เพื่อให้แสดงรายละเอียดได้มากขึ้น

เมนู บันทึกการขาย
 • หน้าจอ 'ขาย'
  • เพิ่มความสามารถในการบันทึก 'ส่วนลด' เป็นรายสินค้า เพิ่มเติมจากเดิมที่สามารถบันทึกส่วนลดจากยอดรวมในใบเสร็จฯเท่านั้น โดยการบันทึกส่วนลดนี้ ผู้ใช้สามารถบันทึกเป็นจำนวนเงินส่วนลดหรือเป็นเปอร์เซนต์ส่วนลดก็ได้
  • เพิ่มความสามารถในการขายสินค้าที่ยังไม่ได้รับเข้า เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการขายมากยิ่งขึ้นผู้ใช้สามารถทำรายการขายสินค้าได้ก่อนที่จะทำการได้บันทึกรับเข้า และเมื่อผู้ใช้ทำการรับสินค้าเข้า (จากการสั่งซื้อ) โปรแกรมจะตรวจสอบและแจ้งให้ทราบว่าสินค้าที่จะทำการรับเข้าได้มีการขายออกไปก่อนหรือไม่ และเมื่อผู้ใช้ทำการรับเข้าแล้ว โปรแกรมจะทำการปรับเลขล็อตและสต็อคสินค้าให้ถูกต้องโดยอัตโนมัติ
  • ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าต้องการป้อนบาร์โค้ดด้วยเครื่องอ่านหรือด้วยมือ หากเลือกป้อนด้วยมือ เมื่อผู้ใช้เริ่มพิมพ์ตัวเลขบาร์โค้ด โปรแกรมจะแสดงรายการสินค้าที่มีบาร์โค้ดสอดคล้องกันให้เลือกได้
  • ปรับปรุงให้การเพิ่มรายการขายโดยอัตโนมัติมีความสะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น และสามารถป้อนจำนวนที่จะขายก่อนการยิงบาร์โค้ด ทำให้ลดขั้นตอนการป้อนรายการสินค้าที่จะขายลงได้
 • เพิ่มหน้าจอ 'ข้อมูลลูกค้า'
  • แสดงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่กำลังเปิดบิลขาย
  • แสดงประวัติการแพ้ยาและโรคประจำตัว และสามารถบันทึกแก้ไขได้
  • แสดงประวัติการซื้อยาและยอดซื้อสะสมเป็นรายเดือนและทุกช่วงเวลา

เมนู ลูกค้าสัมพันธ์
 • หน้าจอ 'ข้อมูลลูกค้า'
  • เพิ่มการใช้คีย์ลัด
  • เพิ่มช่องกรอกข้อมูล 'ประวัติการแพ้ยาและโรคประจำตัว'
  • สามารถแก้ไข 'ประเภทลูกค้า' ได้

เมนู ข้อมูลสินค้า
 • หน้าจอ 'สินค้า'
  • เพิ่มการใช้คีย์ลัด
  • เพิ่มการกรองรายการสินค้าด้วย 'หมวดสินค้า' และ 'ประเภทยา' ช่วยให้การค้นหาสินค้าหรือยาที่มีรายการจำนวนมากทำได้รวดเร็วขึ้น
  • เพิ่มการค้นหารายการสินค้าด้วยรหัสสินค้า จากเดิมที่สามารถค้นหาได้จากชื่อการค้าและบาร์โค้ดเท่านั้น
  • เพิ่มความสามารถในการจัดเรียงรหัสสินค้าและชื่อการค้าจากอักษร A - Z และจาก Z - A โดยการใช้เมนูย่อยหรือปุ่มลัด
  • สามารถบันทึกข้อความพิเศษสำหรับสินค้าแต่ละชนิดได้ (Item Note)

เมนู จัดซื้อ
 • หน้าจอ 'ข้อมูลผู้ขาย'
  • เพิ่มการใช้คีย์ลัด
  • เพิ่มช่อง 'หมายเหตุ' สำหรับบันทึกข้อมูลผู้ขายเพิ่มเติม
 • หน้าจอ 'สั่งซื้อ\/สั่งสินค้าฝากขาย'
  • เพิ่มการค้นหาผู้ขายด้วยการป้อนตัวอักษรที่เป็นส่วนประกอบของ ชื่อบริษัท, ชื่อ/นามสกุล/ชื่อเล่น ของผู้ติดต่อ
  • เพิ่มการกรองรายการสินค้าด้วย 'หมวดสินค้า' และ 'ประเภทยา' ช่วยให้การค้นหาสินค้าหรือยาที่มีรายการจำนวนมากทำได้รวดเร็วขึ้น
  • เพิ่มการค้นหาสินค้าด้วยบาร์โค้ด
  • เพิ่มการแสดงรูปภาพสินค้าที่จะสั่งซื้อ
  • เพิ่มการแสดงจำนวนคงเหลือของสินค้าที่จะสั่งซื้อ
 • หน้าจอ 'รับสินค้าเข้า'
  • เพิ่มการค้นหาผู้ขายด้วยการป้อนตัวอักษรที่เป็นส่วนประกอบของ ชื่อบริษัท, ชื่อ/นามสกุล/ชื่อเล่น ของผู้ติดต่อ
  • เพิ่มการตรวจสอบสินค้าที่มีการขายไปก่อนการรับเข้า และปรับเลขล็อตและสต็อคสินค้าให้ถูกต้องโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้รับสินค้าเข้าคลัง
 • หน้าจอ 'ส่งคืนสินค้า'
  • ปรับแก้อินเทอร์เฟสให้ใช้งานง่ายขึ้น
  • เพิ่มการค้นหาผู้ขายด้วยการป้อนตัวอักษรที่เป็นส่วนประกอบของ ชื่อบริษัท, ชื่อ/นามสกุล/ชื่อเล่น ของผู้ติดต่อ
  • เพิ่มการกรองรายการสินค้าด้วย 'หมวดสินค้า' และ 'ประเภทยา' ช่วยให้การค้นหาสินค้าหรือยาที่มีรายการจำนวนมากทำได้รวดเร็วขึ้น
  • เพิ่มการค้นหารายการสินค้าด้วยรหัสสินค้า ชื่อการค้าและบาร์โค้ด
  • เพิ่มความสามารถในการจัดเรียงรหัสสินค้าและชื่อการค้าจากอักษร A - Z และจาก Z - A โดยการใช้เมนูย่อยหรือปุ่มลัด

เมนู คลังสินค้า
 • เพิ่มหน้าจอ 'สินค้าที่ถูกขายก่อนการรับเข้า' ใช้ในกรณีที่ต้องการจัดการสต็อคสินค้าที่ถูกขายไปก่อนที่จะรับเข้าคลังโดยการแทนที่ด้วยสินค้าล็อตที่มีอยู่หรือรับมาในภายหลัง
 • หน้าจอ 'กำหนดราคาขาย/ข้อมูลล็อต'
  • เพิ่มการกรองรายการสินค้าด้วย 'หมวดสินค้า' และ 'ประเภทยา' ช่วยให้การค้นหาสินค้าหรือยาที่มีรายการจำนวนมากทำได้รวดเร็วขึ้น
  • เพิ่มการค้นหารายการสินค้าด้วยรหัสสินค้า จากเดิมที่สามารถค้นหาได้จากชื่อการค้าและบาร์โค้ดเท่านั้น
  • เพิ่มความสามารถในการจัดเรียงรหัสสินค้าและชื่อการค้าจากอักษร A - Z และจาก Z - A โดยการใช้เมนูย่อยหรือปุ่มลัด
 • หน้าจอ 'ปรับยอด'
  • ผู้ใช้สามารถบันทึก 'ล็อตการผลิต' และ 'วันหมดอายุ' ของสินค้าได้ในขณะบันทึกปรับยอดเพื่อรับสินค้าล็อตใหม่เข้าคลัง
  • ได้รับการปรับปรุงให้แสดงจำนวนและมูลค่าคงเหลือทั้งก่อนและหลังการปรับยอดให้ผู้ใช้ได้ทราบก่อนการบันทึก และผู้ใช้ยังสามารถเลือกที่จะป้อนจำนวนและมูลค่าที่ต้องการปรับโดยตรงหรือป้อนจำนวนและมูลค่าคงเหลือที่ต้องการให้เป็นก็ได้
 • หน้าจอ 'โอนย้าย'
  • ได้รับการปรับปรุงให้แสดงจำนวนและมูลค่าคงเหลือ นอกจากนี้ยังแสดงจำนวนคงเหลือต้นทางและปลายทาง ให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าก่อนการบันทึกจริง
 • หน้าจอ 'แปลงหน่วย'
  • ได้รับการปรับปรุงให้แสดงจำนวนและมูลค่าคงเหลือ นอกจากนี้ยังแสดงจำนวนคงเหลือของหน่วยต้นทางและหน่วยปลายทาง ให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าก่อนการบันทึกจริง

เมนู รายงาน
 • ทุำกรายงานจะสามารถเปิดพร้อม ๆ กันได้ และสามารถเปิดรายงานทิ้งไว้เพื่อสลับหน้าไปทำงานในหน้าจออื่นได้ (ในเวอร์ชันก่อนหน้าจะเปิดได้ทีละ 1 รายงานหากต้องการเปิดรายงานใหม่จะต้องปิดรายงานที่เปิดอยู่เสียก่อน)

เมนู ตั้งค่า
 • เพิ่มหน้าจอ 'ตั้งค่าการพิมพ์ใบเสร็จฯ'
  • เป็นหน้าจอที่ใช้สำหรับสร้างข้อความที่จะใช้ต่อท้ายใบเสร็จฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • หน้าจอ 'ข้อมูลร้าน'
  • ผู้ใช้สามารถบันทึกชื่อและที่อยู่ของร้านเป็นภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาไทยได้ เพื่อให้สามารถพิมพ์ใบเสร็จได้ทั้งสองภาษาอย่างสมบูรณ์
  • รองรับรูปภาพโลโก้ร้านรูปที่ 2 เพื่อใช้สำหรับแสดงบนส่วนหัวของใบเสร็จอย่างย่อ (โดยรูปที่ 1 จะถูกแสดงบนใบเสร็จแบบเต็มรูป คือ A4 และ A5 และเอกสารอื่น ๆ เช่น ใบสั่งซื้อ เป็นต้น)
 • หน้าจอ 'บัญชีผู้ใช้'
  • สามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ให้แสดงหรือไม่แสดง 'ยอดซื้อสะสมของลูกค้า' ในหน้าจอขายได้

เมนู สำรองข้อมูล
 • เปลี่ยนชื่อเป็น 'จัดการข้อมูล'

ส่วนแก้ไข
 • หน้าจอ 'ขาย'
  • เพิ่มการคัดกรองให้ผู้ใช้ได้ทราบว่าสินค้าที่เลือกเป็นสินค้าที่ถูกระงับหรือไม่ และหากเป็นสินค้าที่ถูกระงับผู้ใช้จะไม่สามารถเลือกได้
  • ป้องกันการเปิดบิลขายเลขที่เดียวกันมากกว่า 1 หน้าจอ
 • หน้าจอ 'จัดซื้อ » รับสินค้าเข้า'
  • เพิ่มการตรวจสอบจำนวน 'รับจริง' และ 'รวมเงิน' ที่ผู้ใช้ป้อน ให้เป็นจำนวนเต็มหรือเลขทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง
 • รายงานการสั่งซื้อแยกตามรหัสสินค้า, รายงานการสั่งซื้อแยกตามใบสั่งซื้อ, รายงานการสั่งซื้อแยกตามผู้ขาย
  • ในเวอร์ขันก่อนหน้า ในกรณีรายการที่มีการจัดทำใบสั่งซื้อแต่ยังไม่ได้รับสินค้าเข้า รายงานจะแสดงจำนวน,ราคา ที่รับเข้าตามข้อมูลในใบสั่งซื้อ (ทั้งที่ยังไม่ได้รับเข้าจริง) แต่ในเวอร์ชัน 2.1 ได้รับการแก้ไขไม่ให้แสดงจำนวนและราคาในรายการที่ยังไม่ได้รับเข้าเวอร์ชัน 2.0.4-r1 (แก้ไขใหม่วันที่ 09/04/2010)
ส่วนแก้ไข
 • หน้าจอ 'ข้อมูลสินค้า'
  • แก้ไขให้แสดงหน้าจอได้เร็วขึ้นในกรณีที่มีการ 'ระงับ' การใช้งานสินค้าจำนวนมาก (ในเวอร์ชันก่อนหน้า หากผู้ใช้ทำการระงับการใช้งานสินค้าจะมีผลให้การแสดงหน้าจอ 'ข้อมูลสินค้า' จะยิ่งช้าลง)
 • หน้าจอ 'สำรองข้อมูล»ตั้งค่าสำรองข้อมูลอัตโนมัติ'
  • แก้ไขส่วนบันทึก 'วันที่เริ่มต้น' (ในเวอร์ชันก่อนหน้าเมื่อผู้ใช้เปลี่ยนแปลงค่า 'วันที่เริ่มต้น' โปรแกรมจะบันทึกค่าผิดพลาด)
เวอร์ชัน 2.0.4-r1 (10/03/2010)

ส่วนปรับปรุง
 • -

ส่วนแก้ไข
 • หน้าจอ 'จัดซื้อ»สั่งซื้อ/สั่งสินค้าฝากขาย'
  • แก้ไขให้ผู้ใช้สามารถเลือกรหัสผู้ขายจากที่มีอยู่แล้วในฐานข้อมูลเท่านั้น เป็นการป้องกันไม่ให้มีการบันทึกรหัสผู้ขายที่เป็นค่าว่าง ('') หรือรหัสผู้ขายที่ไม่มีอยู่ได้
 • หน้าจอ 'จัดซื้อ»รับสินค้าเข้า'
  • แก้ไขให้ผู้ใช้สามารถเลือกรหัสผู้ขายจากที่มีอยู่แล้วในฐานข้อมูลเท่านั้น เป็นการป้องกันไม่ให้มีการบันทึกรหัสผู้ขายที่เป็นค่าว่าง ('') หรือรหัสผู้ขายที่ไม่มีอยู่ได้
  • แก้ไขให้ผู้ใช้สามารถเลือกรับเข้าที่เก็บจาก 'ที่เก็บ' ที่มีอยู่เท่านั้น เป็นการป้องกันไม่ให้มีการรับเข้าที่เก็บที่เป็นค่าว่าง ('') หรือที่เก็บที่ไม่มีอยู่ได้
 • หน้าจอ 'จัดซื้อ»ส่งคืนสินค้า'
  • แก้ไขให้ผู้ใช้สามารถเลือกรหัสผู้ขายจากที่มีอยู่แล้วในฐานข้อมูลเท่านั้น เป็นการป้องกันไม่ให้มีการบันทึกรหัสผู้ขายที่เป็นค่าว่าง ('') หรือรหัสผู้ขายที่ไม่มีอยู่ได้
 • ในเวอร์ชันก่อนหน้า 'รายงานสรุปยอดขาย' จะแสดงกำไรขั้นต้นน้อยกว่าความเป็นจริงในบางกรณี ซึ่งโปรแกรมอัปเกรด (PharmaSys 2.0.4-r1 Upgrade) จะช่วยปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและไม่เกิดความผิดปกติของข้อมูลกำไรขั้นต้นในรายงานสรุปยอดขายอีกเวอร์ชัน 2.0.4 (7/2/2010)

ส่วนปรับปรุง
 • หน้าจอ 'ฐานข้อมูล»นำเข้ารายการยา' เปลี่ยนเป็น 'ฐานข้อมูล»นำเข้า/ส่งออกข้อมูลจากไฟล์ Excel'
  • เพิ่มความสามารถในการนำเข้า 'ชื่อสามัญทางยา' (*** สามารถบันทึกกลับลงไฟล์นำเข้า ซึ่งเป็นไฟล์เอ็กเซลได้)
  • เพิ่มความสามารถในการนำเข้า 'ข้อมูลสินค้า' สามารถนำเข้าข้อมูลต่อไปนี้
   • 'รหัสสินค้า' (ตามที่ผู้ใช้กำหนดหรือให้โปรแกรมสร้างให้โดยอัตโนมัติ)
   • 'ชื่อการค้า'
   • 'บาร์โค้ด'
   • 'หมวดสินค้า'
   • 'ชื่อสามัญทางยา'
   • 'เลขทะเบียนยา'
   • 'จำนวนวันแจ้งเตือนก่อนหมดอายุ'
   • 'ระยะเวลารอสินค้า' (lead time)
   • 'จุดสั่งซื้อ' (reorder point)
   • 'ปริมาณสั่งซื้อต่อครั้ง' (lot size)
   • 'หน่วยซื้อหลัก'
   • 'หน่วยขายหลัก '
   • 'ราคาขาย' สำหรับลูกค้าแต่ละประเภท (สามารถนำเข้าได้ 8 ประเภทลูกค้า)
   • 'หน่วยนับและค่าการแปลงหน่วย' (สามารถนำเข้าได้ 3 หน่วยนับต่อสินค้า 1 ชนิด) (*** สามารถบันทึกกลับลงไฟล์นำเข้า ซึ่งเป็นไฟล์เอ็กเซลได้)
  • เพิ่มความสามารถในการนำเข้า 'สินค้าคงคลัง' ให้ผู้ใช้สามารถนำเข้าสินค้าคงเหลือจากไฟล์เอ็กเซลเข้าสู่ฐานข้อมูล โดยสามารถกำหนด 'จำนวน', 'ต้นทุนต่อหน่วย','วันหมดอายุ', 'ล็อตการผลิต', 'ผู้ขาย' (suppliers) (*** สามารถบันทึกกลับลงไฟล์นำเข้า ซึ่งเป็นไฟล์เอ็กเซลได้)
  • เพิ่มความสามารถในการส่งออก 'ชื่อสามัญทางยา' โดยนำข้อมูลจากฐานข้อมูลในโปรแกรมมาสร้างเป็นไฟล์เอ็กเซล
  • เพิ่มความสามารถในการส่งออก 'ข้อมูลสินค้า' โดยนำข้อมูลจากฐานข้อมูลในโปรแกรมมาสร้างเป็นไฟล์เอ็กเซล
 • หน้าจอ 'ฐานข้อมูล»สำรองข้อมูล'
  • เพิ่มปุ่มคำสั่ง 'Items Clean' สำหรับลบรายการสินค้าที่มาพร้อมกับโปรแกรมออกทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ที่อาจต้องการนำเข้ารายการยาทั้งหมดจากไฟล์เอ็กเซล และไม่ต้องการใช้รายการยาที่มาพร้อมกับโปรแกรม
  • เพิ่มปุ่มคำสั่ง 'Generic Name Clean' สำหรับลบรายการชื่อสามัญทางยาที่มาพร้อมกับโปรแกรมออกทั้งหมด สำหรับผู้ใช้ที่อาจต้องการนำเข้ารายการชื่อสามัญทางยาทั้งหมดจากไฟล์เอ็กเซล และไม่ต้องการใช้รายการชื่อสามัญทางยาที่มาพร้อมกับโปรแกรม
 • หน้าจอ 'ข้อมูลสินค้า»สินค้า'
  • เพิ่มการกำหนด 'หมวดสินค้า' ให้กับสินค้าแต่ละชนิด เพื่อให้สามารถจำแนกได้ว่าสินค้าใดเป็น ยา, เครื่องมือแพทย์, นิตยสาร, หนังสือ ฯลฯ
  • เพิ่มความสามารถในการตั้งรหัสสินค้า (อัตโนมัติ) ตามหมวดสินค้า
  • เพิ่มความสามารถในการค้นหาสินค้าจากบาร์โค้ด
  • เพิ่มความสามารถในการกรองรายการสินค้าตามหมวดสินค้า
  • เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบการบันทึกบาร์โค้ดว่าซ้ำกับสินค้าที่มีอยู่แล้วหรือไม่
 • เพิ่มหน้าจอ 'ข้อมูลสินค้า»หมวดสินค้า'
  • ทำให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและสร้างหมวดสินค้าเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองโดยไม่จำกัดรายการ และผู้ใช้สามารถกำหนดตัวอักษรนำ (Item Prefix) สำหรับใช้นำหน้ารหัสสินค้าตามสินค้าแต่ละหมวดได้
 • หน้าจอ 'คลังสินค้า»กำหนดราคาขาย/ข้อมูลล็อต'
  • เพิ่มช่องแสดงและบันทึก 'ล็อตการผลิต' (ล็อตที่ติดมากับตัวสินค้า ไม่ใช่ล็อตที่โปรแกรมสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ)
 • หน้าจอ 'ขาย'
  • เพิ่มความสามารถในการบันทึกตรวจติดตามและนัดลูกค้า
  • เพิ่มปุ่ม 'แสดงบันทึก/นัด ลูกค้า' เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียกรายการบันทึกนัดลูกค้าทั้งหมดขึ้นมาแสดงในคราวเดียวได้
  • เพิ่มระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ใช้ป้อน 'รหัสลูกค้า' และ 'ที่เก็บ' ไม่ถูกต้องและป้องกันความผิดพลาดโดยผู้ใช้จะไม่สามารถคลิ๊กปุ่ม 'เพิ่มรายการ' ได้
 • หน้าจอใช้งานทั้งหมดมีการเพิ่มปุ่ม minimize เพื่อซ่อนโปรแกรมลงมาอยู่บน Task bar
 • หน้าจอ 'ช่วยเหลือ' จะแสดง 'คู่มือการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมบริหารร้านยา PharmaSys 2.0.4'

ส่วนแก้ไข
 • หน้าจอ 'ขาย'
  • ในเวอร์ชันก่อนหน้า หากมีสินค้าที่มีจำนวนคงเหลือน้อยกว่า 1 หน่วย (เป็นทศนิยม)เช่น 'กล่อง' จะไม่ตัดขายในหน่วยที่เล็กกว่า เช่น 'แผง' ได้ในเวอร์ชัน 2.0.4 ได้รับการแก้ไขแล้ว
  • เมื่อผู้ใช้เลือกล็อตที่มีจำนวนคงเหลือติดลบ ในเวอร์ชันก่อนหน้าจะไม่แสดง 'ที่เก็บ' ในเวอร์ชัน 2.0.4 ได้รับการแก้ไขให้แสดงที่เก็บตามที่สินค้านั้นมีจำนวนติดลบอยู่
 • หน้าจอ 'จัดซื้อ»ส่งคืนสินค้า'
  • แก้ไขให้แสดงรายการในตาราง 'รายละเอียดใบส่งคืนสินค้า' ได้ครบ
  • ในเวอร์ชันก่อนหน้า เมื่อเลือกสินค้าล็อตที่จะส่งคืน จะมีการดึงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบสั่งซื้อ ซึ่งหากสินค้าที่รับจริงมีการกำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ตรงกับขณะทำใบสั่งซื้อ จะมีผลให้ยอดเงินผิดไปได้ ในเวอร์ชัน 2.0.4 จึงมีการแก้ไขให้ดึงค่าอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มมาจากใบรับสินค้าแทน
 • หน้าจอ 'ตั้งค่าระบบ»บัญชีผู้ใช้'
  • ในเวอร์ชันก่อนหน้า ผู้ใช้จะไม่สามารถกำหนด 'รหัสผ่าน' ที่ขึ้นต้นด้วยตัวเลขได้ในเวอร์ชัน 2.0.4 ได้รับการแก้ไขให้ผู้ใช้สามารถกำหนดรหัสผ่านให้เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้
 • 'ระบบแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดอายุและถึงจุดสั่งซื้อ'
  • ในเวอร์ชันก่อนหน้า ระบบแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดอายุอาจแจ้งเตือนรายการที่ไม่มีสินค้าอยู่ในคลังแล้วด้วย สำหรับเวอร์ชัน 2.0.4 ได้รับการแก้ไขให้มีการตรวจสอบอย่างถูกต้อง
  • ในเวอร์ชัน 2.0.4 มีการเพิ่มเมนูคำสั่ง 'ตรวจสอบซ้ำทั้งหมด !' เพื่อให้โปรแกรมทำการคำนวณซ้ำทั้งหมดให้ใหม่อีกครั้ง โดยจะคำนวณทุกรายการสินค้า แม้เป็นสินค้าที่ถูกระงับการใช้ไปแล้วก็ตาม
 • เปลี่ยนตัวอักษรและปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นสำหรับการพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อทุกแบบ
 • รายงานทั้งหมดในเวอร์ชันก่อนหน้าจะแสดงค่า 'จำนวน' เป็นจำนวนเต็มและตัวเลขที่มีค่าเป็น 'ลบ' จะแสดงอยู่ภายในเครื่องหมายวงเล็บ แก้ไขให้ค่า 'จำนวน' แสดงเป็นเลขทศนิยม และตัวเลขที่มีค่าเป็น 'ลบ' จะแสดงเครื่องหมายลบ '-' นำหน้าตัวเลขเวอร์ชัน 2.0.3-r1 (17/12/2009)

ส่วนปรับปรุง
 • เพิ่ม 'รายงานการขายรายวัน (รายละเอียด)' ที่นอกจากจะแสดงข้อมูล สินค้า,จำนวนและจำนวนเงินแล้ว ยังแสดงข้อมูลอื่น ๆ ได้แก่ เลขที่ใบเสร็จฯ, เวลาที่ขาย, รหัสลูกค้า, พนักงานขาย และที่เก็บที่มีการขายสินค้าออกไปอีกด้วย
 • 'รายงานการขายรายวัน'
  • เพิ่มคอลัมน์ 'เวลา' ที่ขาย
 • 'รายงานการขายรายวันแยกตามบิล'
  • เพิ่มการแสดงข้อมูล 'เวลา' ที่ขาย
 • 'ใบเสร็จอย่างย่อ' ทุกแบบ
  • เพิ่มความสามารถในการกำหนดให้พิมพ์ชื่อสินค้าเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือเลือกพิมพ์เป็นอักษรปกติก็ได้
  • เพิ่มการแสดง 'รหัสลูกค้า' และ 'พนักงานขาย'
 • 'ใบเสร็จเต็มรูป' (A4/A5)
  • เพิ่มการแสดง 'เวลา' ที่ขาย

ส่วนแก้ไข
 • แก้ปัญหาตัวเลขด้านขวามือของ 'ใบเสร็จอย่างย่อ' ขาดหายไปในบางกรณีเวอร์ชัน 2.0.3 (03/12/2009)

ส่วนปรับปรุง
 • สามารถเปลี่ยนผู้ใช้ (Switch users) ระหว่างการทำงานได้จากทุก ๆ หน้าจอ ไม่ว่ากำลังงานอยู่ในหน้าจอใด หากมีการเปลี่ยนเวรระหว่างพนักงานสามารถเปลี่ยนผู้ใช้ได้โดยไม่จำเป็นต้องปิดโปรแกรม โดยข้อมูลที่ใช้งานอยู่จะยังคงอยู่บนหน้าจอ
 • หน้าจอ 'ฐานข้อมูล»นำเข้ารายการยา'
  • เพิ่มความสามารถในการนำเข้ารายการยาจากไฟล์ไมโครซอฟท์เอกเซล โดยโปรแกรมจะตรวจสอบชื่อยา,บาร์โค้ด และเลขทะเบียนยา และแสดงให้ทราบว่ารายการใดซ้ำกับรายการที่มีอยู่แล้วในฐานข้อมูล
 • หน้าจอ 'บันทึกการขาย'
  • เพื่มช่องการป้อนส่วนลดด้วย 'อัตราส่วนลด' (เป็นเปอร์เซนต์) จากเดิมที่ผู้ใช้จะต้องป้อนเป็นจำนวนเงินส่วนลดเท่านั้น
  • ปรับปรุงการตรวจสอบการป้อน 'เลขทะเบียนยา' ให้มีการเว้นช่องว่างให้โดยอัตโนมัติ (เช่น ผู้ใช้ป้อน '1A287/38' โปรแกรมจะแสดงเป็น '1A 287/38' หรือเมื่อผู้ใช้ป้อน 'G175/46' โปรแกรมจะแสดงเป็น 'G 175/46' ให้โดยอัตโนมัติ)
 • หน้าจอ 'จัดซื้อ»สั่งซื้อ/สั่งสินค้าฝากขาย'
  • เพิ่มส่วนการป้อนรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อด้วย เลขทะเบียนยา และรหัสบารโค้ด (จากเดิมที่สามารถป้อนได้ด้วย รหัสสินค้า, ชื่อการค้า และชื่อสามัญทางยา เท่านั้น)
  • เพิ่มพื้นที่การแสดงรายการสินค้าที่สั่งซื้อให้สามารถแสดงผลได้มากขึ้น
 • หน้าจอ 'จัดซื้อ»รับสินค้าเข้า'
  • ปรับปรุงอินเทอร์เฟสการแสดง 'รายการสินค้าตามใบสั่งซื้อ' และ 'รายการสินค้าที่รับเข้าคลัง' ให้มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้น (ผู้ใช้สามารถปรับเลื่อนแถบกั้นระหว่างตารางรายการสินค้าทั้งสองขึ้นหรือลงได้)
  • วันที่สั่งซื้อและกำหนดวันรับสินค้าในตาราง 'เลือกใบสั่งซื้อ' จะแสดงศักราช (เป็นปี ค.ศ. หรือ พ.ศ.) ตามที่ผู้ใช้เลือกไว้ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้พร้อม ๆ กับการแสดงวันหมดอายุ
  • ผู้ใช้สามารถทำรายการรับสินค้าเข้าคลังทุก ๆ รายการจากใบสั่งซื้อหนึ่ง ๆได้ในคราวเดียว (ไม่จำเป็นต้องคลิ๊กรับเข้าสินค้าทีละรายการก็ได้)
  • ปรับปรุงให้การประมวลผลและแสดงรายการสินค้าตามใบสั่งซื้อใช้เวลาน้อยลง
 • รายงาน 'ใบรับสินค้า'
  • เพิ่มช่องแสดง 'วันหมดอายุ' ของสินค้าที่รับเข้าคลัง

ส่วนแก้ไข
 • ชื่อสินค้า(ชื่อการค้า), ชื่อสามัญทางยา และข้อความอื่นๆ สามารถใช้เครื่องหมาย single quote (') ในข้อความได้ (แต่เดิมหากผู้ใช้พยายามจะบันทึกข้อความที่มีเครื่องหมาย ' โปรแกรมจะแสดงข้อผิดพลาดและไม่สามารถบันทึกได้)
 • หน้าจอ 'คลังสินค้า»หน่วยนับ' หากผู้ใช้พยายามระงับการใช้บางหน่วยนับที่มีสินค้าบางรายการใช้งานอยู่ โปรแกรมจะแสดงข้อความเตือนให้ทราบ เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจสิ่งที่จะดำเนินการว่าจะมีผลกระทบใดบ้าง เพื่อผู้ใช้จะได้ทำการแก้ไขรายการสินค้านั้น ๆ ให้ไปใช้หน่วยนับอื่นแทนก่อนที่จะทำการระงับการใช้หน่วยนับนั้น
 • หน้าจอ 'กำหนดหน่วยนับและราคาขาย' หากผู้ใช้เรียกใช้หน้าจอ 'กำหนดหน่วยนับและราคาขาย' ซึ่งมีการใช้หน่วยนับที่ไม่มีอยู่ หรือเป็นหน่วยนับที่ถูกระงับการใช้งาน ในเวอร์ชันเดิมจะเกิดข้อผิดพลาด แต่ในรุ่น 2.0.3 โปรแกรมจะตรวจสอบและแจ้งให้ผู้ใช้ทราบปัญหา พร้อมกับแสดงตารางหน่วยนับ เพื่อให้ผู้ใช้เลือกใช้แทนหน่วยนับที่มีปัญหา และเมื่อเลือกแล้วโปรแกรมจะทำการปรับปรุงเป็นหน่วยนับใหม่ให้โดยอัตโนมัติในทุกๆ ตารางข้อมูล
 • หน้าจอ 'ขาย' แก้ไขปัญหาการรับคืนสินค้าโดยการป้อนจำนวนรับเข้าและส่วนลดเป็นค่าลบ ซึ่งในเวอร์ชัน 2.0.2 อาจส่งผลให้ยอดกำไรคลาดเคลื่อนได้
 • หน้าจอ 'ขาย' ในเวอร์ชัน 2.0.2 เมื่อเลือกสินค้าที่จะขายแล้ว โปรแกรมจะแสดง 'ที่เก็บ' และ 'หน่วยนับ' ที่มีสต็อคสินค้าอยู่ให้โดยอัตโนมัติ แต่ในเวอร์ชัน 2.0.3 จะปรับแก้ให้เลือกหน่วยนับตาม 'หน่วยขายหลัก' ที่กำหนดไว้ในหน้าจอ 'กำหนดหน่วยนับและราคาขาย' เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นในการทำรายการขาย
 • หน้าจอ 'ขาย' ในเวอร์ชัน 2.0.2 หากผู้ใช้คลิ๊กปุ่ม 'เพิ่มรายการขาย' โดยราคาขายเป็น 0 โปรแกรมจะแสดงข้อผิดพลาด ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วในเวอร์ชัน 2.0.3เวอร์ชัน 2.0.2 (31/10/2009)

 • หน้าจอ 'ข้อมูลยา»สินค้า'
  • เพิ่มระบบตรวจสอบรหัสสินค้าว่าอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องหรือไม่
 • หน้าจอ 'จัดซื้อ»รับสินค้าเข้า'
  • เปลี่ยนการบันทึกวันหมดอายุสินค้าจากการเลือกจากปฏิทินเป็นการป้อนโดยตรง และผู้ใช้ยังสามารถเลือกได้ว่าต้องการป้อนเป็นคริสตศักราชหรือพุทธศักราช
 • หน้าจอ 'คลังสินค้า»กำหนดราคาขาย/ข้อมูลล็อต'
  • เปลี่ยนการบันทึกวันหมดอายุสินค้าจากการเลือกจากปฏิทินเป็นการป้อนโดยตรง และผู้ใช้ยังสามารถเลือกได้ว่าต้องการป้อนเป็นคริสตศักราชหรือพุทธศักราช